Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

198

FINANCIEEL BEHEER GEMEENTE EN VOLKSHUISVESTING

De rekeningsvoorschriften 1931 geven omtrent dergelijke bedrijven in art. 40 enkele bepalingen. Voorgeschreven is, dat in de balans van het bedrijf de bouwblokken of woningcomplexen, welke als een zelfstandig geheel kunnen worden beschouwd, elk afzonderlijk met het daarbij behoorend bedrag moeten worden opgenomen en dat de rekening van baten en lasten zoo ingericht moet zijn, dat de resultaten van de exploitatie van elk bouwblok en van elk bouwcomplex daaruit duidelijk blijken.

Enkele gemeenten Oj.v. Apeldoorn en Nijmegen) zijn verder gegaan en laten een tak van dienst, als zoodanig aangewezen ingevolge art. 252 der gemeentewet, alles administreeren, wat op de volkshuisvesting betrekking heeft. Aldaar administreert het woningbedrijf — zoo wordt de tak van dienst genoemd — dus niet alleen de door de gemeente zelf gebouwde woningen, doch ook de voorschotten aan woningvereenigingen, de bijdragen, welke voor den bouw van middenstandswoningen zijn verstrekt, die, welke zijn gegeven voor de oprichting van noodwoningen, de hypothecaire vorderingen op particuliere bouwers, enz. Op deze wijze verkrijgt het gemeentebestuur een gedetailleerd overzicht van de financieele gevolgen zijner handelingen ten aanzien van de volkshuisvesting. Om te laten zien, welke gegevens een dergelijk woningbedrijf verschaft, gegevens, welke met behulp alleen van de gewone begrootingsboekhouding eerst na omslachtige berekeningen zouden zijn te verzamelen, geven wij hier de balans van het bedrijf schematisch weer. Wij vermelden alleen de voornaamste posten.

Actief. Gemeentewoningen.

Onafgelost deel der voorschotten, met rijksgelden verstrekt voor arbeiderswoningbouw.

Idem, met gemeentegelden verstrekt voor arbeiderswoningbouw.

Idem, voor den bouw van middenstandswoningen. Toekomstig eigendomsrecht op middenstandswoningen. Hypothecaire vorderingen wegens bouw door particulieren. Terreinen en opstallen noodwoningen.

Sluiten