Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

204

FINANCIEEL BEHEER ONDERDEELEN GEMEENTEZORG

Waarborgsommen.

wordt dit in eigendom aan de vereeniging of instelling overgedragen. De wet opent echter de gelegenheid overeen te komen, dat het gebouw, zoolang de school daarin gevestigd blijft, in bruikleen zal worden gegeven, overeenkomstig de bepalingen van het burgerlijk wetboek, of onder andere voorwaarden ter beschikking zal worden gesteld. Voorts behelst de wet (zie art. 84) een bepaling, op grond waarvan de raad, indien de aanvraag aan wettelijke voorschriften voldoet, de noodige gelden moet toestaan voor de stichting, uitbreiding, enz. van een bijzondere lagere school, welke deel uitmaakt van een niet uitsluitend voor het geven van schoolonderwijs bestemd en niet aan de gemeente in eigendom toebehoorend gebouw.

Indien de vereeniging of instelling daartoe het verzoek doet, verschaft de gemeente zoo mogelijk den voor de stichting van een school bestemden grond en draagt zij dezen aan de instelling of vereeniging in eigendom over. De waarde van dien grond wordt geschat en in mindering gebracht op het beschikbaar gestelde bedrag.

Tot de bescheiden, welke bij een aanvraag tot stichting, enz. van een schoolgebouw moeten worden overgelegd, behoort o. m. een verklaring, waarbij de instelling of vereeniging zich verbindt om, voordat met den bouw wordt aangevangen, een waarborgsom in de gemeentekas te storten, welke, behoudens uitzondering, gelijk staat met 15 % van de stichtingskosten. Deze waarborgsom moet na verloop van 20 jaren aan het schoolbestuur worden terugbetaald, tenzij het aantal leerlingen op den duur aanzienlijk minder bedraagt dan waarvoor de school volgens de bij de aanvraag overgelegde opgaaf bestemd was. In dat geval (zie art. 79, tweede en derde lid) vervalt de waarborgsom geheel of gedeeltelijk aan de gemeente l).

De vraag is opgeworpen, welke bestemming de gemeente aan de waarborgsommen dient te geven. Het is niet gewenscht, het bedrag er van in mindering te brengen op de door de gemeente ter zake van de stichting der scholen aan te gane geldleeningen; immers in dat geval zouden over 20 jaren de voor de terugbetaling der waarborgsommen noodige gelden niet beschikbaar zijn. Ver-

) Zie de tweede noot op bladz. 200.

Sluiten