Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FINANCIEEL BEHEER ONDERDEELEN GEMEENTEZORG

207

laatstgenoemd jaar vastgesteld en het verschil verrekend. Het bedrag, dat na de verrekening is uitgekeerd, is op zichzelf echter ook als een voorschot te beschouwen. Immers om de drie jaren heeft een eindafrekening plaats, waarbij met de werkelijke, voor vergoeding in aanmerking komende uitgaven van de bijzondere scholen rekening wordt gehouden, met dien verstande echter, dat de vergoeding per leerling nooit meer bedraagt dan de gemiddelde kosten per leerling der gemeentelijke scholen. De schoolbesturen moeten te dien einde de noodige bescheiden tot staving van de over dat tijdvak gedane uitgaven aan het gemeentebestuur inzenden. Aan de controle van de bescheiden is in gemeenten, waar veel bijzondere scholen zijn gevestigd, een zeer omvangrijke arbeid verbonden. Verschillende gemeentebesturen hebben daarin aanleiding gevonden met de schoolbesturen, welke daartoe bereid bleken te zijn, overeen te komen, dat de bescheiden telkens na afloop van een jaar aan het gemeentebestuur ter onderzoek worden ingezonden. Deze regeling, welke opeenstapeling van arbeid voorkomt, voldoet in de practijk uitstekend. Zij heeft ook het voordeel, dat gemaakte fouten en vergissingen spoedig kunnen worden hersteld, dat verschil van inzicht kans krijgt vroeger uit den weg te worden geruimd en zij bevordert in het algemeen een vlottere toepassing van de wet.

Het kan voorkomen, dat in een gemeente geen openbare lagere school in stand wordt gehouden. In dat geval wordt de vergoeding per leerling der bijzondere scholen bepaald op het gemiddelde bedrag per leerling van de kosten over hetzelfde dienstjaar der overeenkomstige openbare lagere scholen in een gelijksoortige gemeente.

Bij de driejaarlij ksche afrekening moet, zooals hierna zal blijken, in sommige gevallen rekening worden gehouden met de ontvangen schoolgelden.

Van de ouders der leerlingen of, bij ontstentenis van beide ouders, Schoolvan de voogden of verzorgers, moet, ter tegemoetkoming in de ge'<Je,,• kosten, welke voor rekening van de gemeente blijven, schoolgeld worden geheven, hetwelk voor scholen, bestemd voor gewoon lager onderwijs en voor scholen, bestemd voor uitgebreid lager

Sluiten