Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

216

FINANCIEEL BEHEER ONDERDEELEN GEMEENTEZORG

toegekend. De wet bevat geen regeling voor de belegging van tijdelijk kasgeld, indien dit het bedoelde maximum overschrijdt. In de practijk wordt veelal met de gemeente een regeling getroffen omtrent tijdelijke belegging van overtollig kasgeld in rekening-courant bij den gemeente-ontvanger. Opgemerkt wordt, dat de minister van waterstaat in 1917 te kennen heeft gegeven, dat storting van gelden op een postrekening niet als belegging in den zin der wet kan worden beschouwd, zoodat daarvoor geen machtiging van gedeputeerde staten noodig is.

Het recht van goedkeuring der begrooting en der rekening door den raad is ten aanzien van verschillende posten van den kapitaaldienst van geen feitelijke beteekenis. Ten opzichte toch van vrijwel alle posten, welke den kapitaaldienst der begrooting en der rekening betreffen, zal het oordeel van den raad afhankelijk moeten zijn van de vraag of voor de daarop tot uitdrukking gekomen burgerlijke rechtshandelingen al of niet de vereischte machtiging van gedeputeerde staten is verkregen.

Overschrijding door de instelling van de posten der door den raad goedgekeurde begrooting heeft niet tot gevolg, dat de bestuurders der instelling daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Alleen indien het bestuur zich bij zijn beheer aan grove nalatigheid schuldig maakt of indien het in strijd handelt met de bepalingen van de artt. 22—25 der wet of met den algemeenen maatregel van bestuur bedoeld in art. 23, zijn de bestuurders hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor de schade, welke zij hebben veroorzaakt, „voor zoover zij niet ten genoegen des rechters aantoonen, het hunne te hebben gedaan tot voorkoming van de schade of wel buiten staat te zijn geweest, tegen die schade te waken (art. 26).

Subsidie aan instellingen van weldadigheid.

Aan andere dan burgerlijke instellingen van weldadigheid mag, volgens art. 14 der wet, subsidie uit de gemeentekas niet worden verstrekt dan in zeer bijzondere gevallen en bij een met redenen omkleed, aan de goedkeuring van gedeputeerde staten onderworpen raadsbesluit. De subsidiën worden telkens voor niet langer dan een jaar verleend en slechts dan nadat is aangetoond:

Sluiten