Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FINANCIEEL BEHEER ONDERDEELEN GEMEENTEZORG

225

ingevolge de bepalingen van de armenwet voor ondersteuning in aanmerking komen (commissie voor den onderstand);

c. commissie voor de geneeskundige verzorging van on- en minvermogenden;

d. commissie voor onderhoudsplicht.

Deze commissies zijn zoodanig samengesteld, dat in elke commissie ten minste één wethouder of een ander lid van den raad zitting heeft en dat de verschillende groepen der bevolking kunnen worden geacht daarin te zijn vertegenwoordigd. Voorts is bepaald, dat de uitreiking der ondersteuning en het toezicht op de ondersteunden door burgemeester en wethouders kunnen worden overgedragen aan instellingen, die de zedelijke of maatschappelijke opheffing van personen beoogen, aan de plaatselijke besturen van werkloozen kassen en aan vrijwillige armenverzorgers.

Aan het hoofd van den dienst staat een directeur, die door den raad is benoemd. Aan hem is al het verder aan den dienst verbonden personeel ondergeschikt, met dien verstande, dat deze ondergeschiktheid niet geldt ten aanzien van den boekhouder-kassier, voor zoover aan dezen bij de verordening een zelfstandige taak is toebedeeld.

De boekhouder-kassier is belast met het voeren der boekhouding en het doen van de ontvangsten en de betalingen voor den dienst.

Betalingen hebben niet plaats dan nadat de boekhouder-kassier:

a. wat aangaat de betalingen wegens ondersteuning in het bezit is gesteld van door burgemeester en wethouders of namens hen door den directeur voor accoord geteekende opgaven, welke de aan de ondersteunden te betalen bedragen vermelden;

o. wat aangaat andere betalingen in het bezit is gesteld van een schriftelijke machtiging van burgemeester en wethouders.

De vereeniging der functies van boekhouder en kassier heeft daarom bij dezen dienst weinig bezwaar; de boekhouding bestaat trouwens in hoofdzaak uit de aanteekeningen van de gedane ontvangsten en betalingen.

Nauw verband met de uitvoering van het werkloosheidsbesluit Arbeids1917 en de taak, welke de gemeente op zich heeft genomen voor bemi4Uin«-

Leppink - Gem.-fin. ] 5

Sluiten