Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FINANCIEEL BEHEER ONDERDEELEN GEMEENTEZORG

229

zijn van te hooge schattingen, hetgeen echter niet steeds het geval is. Daarom en om te voorkomen, dat de schatters de waarde der panden te laag zullen schatten, waardoor aan de bank rentewinst zou ontgaan, wordt den schatters wel een provisie toegekend tot een zeker percentage van het totale bedrag der beleensommen van de door hen geschatte panden.

Risico vloeit voor de bank ook voort uit het verstrekken van voorschotten op pensioenen en gagementen. riet overlijden van den gepensionneerde of gegageerde kan hier verhes doen ontstaan. In sommige gemeenten verzekert men zich tegen dit risico door op het leven van den beleener een verzekering te sluiten met bepaling, dat het bedrag daarvan bij overlijden aan de bank zal worden uitgekeerd. De verzekering wordt dan aangegaan tot het maximumbedrag, waarvoor de bank risico loopt; een verschil tusschen de ontvangen uit keering en de werkelijk geleden schade wordt aan de erfgenamen van den beleener uitgekeerd. De premie der verzekering komt ten laste van den beleener. In andere gemeenten neemt de bank het hier bedoelde risico voor eigen rekening; zij eischt daarvoor van den beleener een zekere risicopremie, welke al of niet afhankelijk is van den leeftijd van den beleener.

De risico's, voortspruitende uit het verkenen van voorschotten op schuldbekentenis, kan de bank trachten te ontgaan door borgstelling te eischen van derden.

Evenals voor de andere bedrijven der gemeente zal het kapitaal der bank door de gemeente moeten worden gefourneerd. Hierbij doet zich het bijzondere geval voor, dat de bank voor de verstrekking van voorschotten aan de beleeners voortdurend de beschikking moet hebben over een vrij groot bedrijfskapitaal, waarop zij uiteraard niet kan aflossen. Indien de gemeente dit bedrijfskapitaal uit geldleening zou willen vinden, stuit zij dus op het bezwaar, dat zij — gemeente — het bedrag der leening in een zeker aantal jaren moet aflossen, zonder dat zij voor die aflossing een equivalent vindt in de terugbetaling van kapitaal door de bank. Het is daarom juister het bedrijfskapitaal der bank uit vlottende middelen der gemeente te verstrekken, hetgeen het voordeel heeft, dat de bank steeds niet meer kapitaal

Sluiten