Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indirecte

financieele

voordeden.

234

FINANCIEEL BEHEER ONDERDEELEN GEMEENTEZORG

wat té hoog aan. Vaak vergeten zij, dat de saldi der rekeningen van de deelnemers lang niet altijd als kasgeld noodig zijn; de gemeente moet dan, wil zij geen renteverlies lijden, die saldi op haar beurt rentegevend maken. Daar de saldi liquide moeten blijven, zal de tijdelijke belegging ervan slechts op korten termijn kunnen plaats hebben en de rente, welke de gemeente kweekt, uiterst gering zijn. Voor het geval de dienst den deelnemers rente vergoedt, zal deze rente zelfs hooger kunnen zijn dan die, welke door de gemeente kon worden gemaakt. li De rentewinst, welke uit de exploitatie van stortmgs- en ophaaldiensten kan voortvloeien, gaat trouwens geheel te loor, omdat die exploitatie relatief hooge kosten met zich medebrengt, althans in een gemeente van eenigen omvang, waar voor den dienst afzonderlijk personeel moet worden aangesteld. De in enkele gemeenten met een inwonertal van eenige beteekenis bestaande diensten, welke een goede rekening van lasten en baten pubhceeren - voor de overige valt het niet te beoordeelen - leveren dan ook alle een meer of minder groot verhes op. Slechts in kleine gemeenten, waar het aan den dienst verbonden werk door reeds aanwezige ambtenaren, om zoo te zeggen tusschen hun gewone werk door kan worden afgedaan, zal de dienst misschien geen geldelijk nadeel van eenige beteekenis opleveren.

Tegenover het verlies, dat op den dienst wordt geleden, kunnen echter indirecte voordeelen staan, omdat de bedragen der belastingen, welke als oninbaar moeten worden afgeschreven, kunnen dalen. Deze voordeelen kunnen natuurlijk niet met cijfers worden aangegeven; dat zij vaak te hoog worden aangeslagen, staat. voor ons echter vast. Men bedenke, dat de personen, die zich bij den dienst aansluiten, in het algemeen menschen zijn, die orde op hun zaken stellen. De overgroote meerderheid van de personen, die met aan hun verpUchtingen jegens den fiscus kunnen voldoen ot die daaraan op allerlei wijzen trachten te ontkomen - en deze categorie toch vormt die der wanbetalers - zal zich wel met bij den dienst

aansluiten. „ « , .

Hierbij komt nog, dat na de wijziging, welke art. 8 der wet van

Sluiten