Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alleen kasboekhouding.

HOOFDSTUK VII DE BOEKHOUDING EN DE FLNANCLEELE EINDREKENINGEN VAN DE GEMEENTE EN HAAR BEDRIJVEN1)

Zooals in hoofdstuk II is opgemerkt, voert de gemeente een verbruikshuishouding. Uit de bepalingen der gemeentewet blijkt, dat de jaarlijksche begrooting moet zijn een begrooting van inkomsten en uitgaven, welke haar tegenstuk vindt in een rekening van inkomsten en uitgaven. Uitdrukkelijk schrijft de gemeentewet voor, dat de ontvanger van de door hem voor de gemeente „ontvangen inhpmsten en gedane uitgaven" boek moet houden en dat hij daarvan jaarlijks rekening moet doen (art. 123). In de begrooting en de rekening worden alleen geraamd, respectievelijk verantwoord, de ontvangsten en uitgaven, welke betrekking hebben op een bepaald dienstjaar, dat met het kalenderjaar samenvalt, en gedaan zijn tot het tijdstip, waarop de boeken van den dienst worden afgesloten. De boekhouding der gemeente, welke zich aan de begrooting aansluit, is volgens de voorschriften met anders dan een administratie van de mutaties in de kasmiddelen en daardoor is de rekening slechts een opsomming van de over eenig jaar in geld gedane ontvangsten en uitgaven, zij het dan ook, dat deze opsomming geschiedt volgens een methode van ruBnceering, welke de totalen van gelijksoortige ontvangsten en uitgaven tot uitdrukking laat komen. Behalve een hoeveelheidsverantwoording der kasmiddelen heeft de boekhouding der gemeente slechts ten doel tot uitdrukking te brengen de tegenstelling tusschen begrooting en rekening, tusschen raming en werkehjkneid. Zij is aan te merken als een vorm van den kameraalstijl. *)

1) 2e voor literatuur de noot op blz. 52. Zie ook: K. C. de Jong. De *d™nistratie « controle^gemeentegelden. Alphen a. d. Rijn 1921 iJ. H. Leppink, De b~'J^«>?'ShSWcroning» 1923; W. Wagenaar e.a.. Toelichfng op de voorschnften.betreffende de inrichting der boekhouding van de ontvangers der gemeenten. Alphen a. d.

Rijn. 1926- , ,, ,. • U

2) Zie A. M. J. Kruierink. De kameralistische boekhouding, een serie artikelen in

Financieel overheidsbeheer van 1933.

Sluiten