Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

246

BOEKHOUDING EN FINANCIEELE EINDREKENINGEN

Nieuwe kameraalstijl.

Administratieve

mandaten.

In het buitenland, met name in Duitschland en Oostenrijk, heeft men de onvolkomenheden van de kameralistische boekhouding voor een deel ondervangen door toepassing van den zoogenaamden nieuwen kameraalstijl tehobenen Kameralstil). Deze bestaat hierin, dat de kasboekhouding wel wordt gehandhaafd, doch dat men bij het opmaken der rekening ook let op de aanwezige voorraden, de nog te innen vorderingen, de nog openstaande schulden enz. Daardoor geeft de rekening een beter overzicht van hetgeen werkelijk ten laste of ten bate van elk dienstjaar komt. De nieuwe kameraalstijl tracht dus de voordeelen, welke de dubbele boekhouding biedt in haar verlies- en winstrekening, over te brengen op den ouden kameraalstijl. )

Ook hier te lande is gepoogd verschillende bezwaren, welke de begrootingsboekhouding der gemeente aankleven, te ondervangen. Een der middelen, welke daartoe met succes worden toegepast, is de afgifte en de verwerking in de boekhouding en in de rekening van zoogenaamde administratieve mandaten, d. w. z. bevelschriften tot betaling, welke niet tot doel hebben een werkelijke betaling uit de gemeentekas te gelasten, doch die alleen aan redenen van administratieven aard hun ontstaan hebben te danken. Door middel van dergelijke mandaten worden ontvangsten en uitgaven gefingeerd, welke elkaar opheffen; zij hebben dus op het kassaldo geen invloed. Zoo wordt het administratieve mandaat toegepast, indien men de waarde van verbruiksgoederen, welke op het einde van eenig jaar aanwezig zijn, als het ware aan het volgend jaar wil overdragen. Stel bv., dat ten laste van den begrootingspost „Cmderhoud van straten en pleinen" in 1934 voor ƒ 25000,- steenen zijn gekocht, en dat van die steenen in 1934 voor een waarde van ƒ 11UUU.— is verbruikt. Paste men nu niet het hulpmiddel van een administratief mandaat toe, dan zou de dienst van 1934 voor het volle bedrag van ƒ 25000.— worden belast. Dit zou onjuist zijn; men geeft daarom ten laste van 1935 een administratief mandaat af voor de waarde van den ongebruikten voorraad steenen ad ƒ 140UU,— \ x) Ze: F. HOsK. Buchhaltungssysteme und Buchhaltungsformen (uitgaaf van K. J. Wijss frben- ,923)-

Sluiten