Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

254

BOEKHOUDING EN FINANCIEELE EINDREKENINGEN

Rekeningcourant met takken van dienst en bankinstellingen.

Regeling betaling tusschen rijk en gemeenten.

Indien de ontvanger met takken van dienst in rekening-courant staat, kunnen de stortingen en opnemingen in rekening-courant worden beschouwd als uitgaven en inkomsten der gemeente, waarvoor op de begrooting posten moeten voorkomen en welke dus door de boekhouding van den ontvanger en door de gemeenterekening moeten loopen. Voor opnemingen in rekening-courant door de takken van dienst moet aan den ontvanger in dit geval een bevelschrift tot betaling worden gegeven.

Deze handelwijze leidt tot adniirastratieven omslag; in de meeste provinciën is daarom den gemeenten toegestaan om de saldi in tekening-courant met takken van dienst te beschouwen als een deel fvan de gemeentekas, hetgeen voor de rekeningen-courant met bankf instellingen zelfs gebiedend is voorgeschreven. Voordeelige saldi m rekening-courant worden dan bij de opmaking van kas en boeken als kasgeld aangemerkt, terwijl nadeelige saldi in rekenii^-courant in mindering worden gebracht bij de berekening der som, welke in kas moet zijn. Deze methode leidt er toe, dat er bij hooge saldi in rekening-courant ten laste van de gemeente op papier een negatief bedrag in kas kan zijn. Volgt men de hierbedoelde handelwijze, dan is het noodzakelijk om de stortingen en opnemingen in rekeningcourant aan te teekenen in een rekening-courantboek, waarin voor eiken tak van dienst en voor elke bankinstelling een hoofd is geopend. Een dergelijk rekening-courantboek is trouwens steeds van belang voor de berekening der in rekening-courant te vorderen of te betalen rente.

Bij koninklijk besluit van 28 Maart 1925, S. 125, is vastgesteld een regeling van de betalingen tusschen rijk en gemeenten. Daarbij is bepaald, dat de betalingen van het rijk aan de gemeenten en van de gemeenten aan het rijk geschieden, voor zoover zij daartoe door den minister van financiën zijn aangewezen, door vorderingen en schulden over en weer te vereffenen.

Voor deze vereffening is door den minister van financiën aangewezen de bank voor Nederlandsche gemeenten. Genoemde bank heeft voor elke gemeente een rekening geopend.

In het credit van die rekening boekt de bank de bedragen, welke

Sluiten