Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKHOUDING EN FINANCIEELE EINDREKENINGEN

261

afgetrokken het bedrag, dat tezelfder zake over een onmiddellijk voorafgaand dienstjaar te weinig of te veel is betaald."

Waarom in de onder b bedoelde gevallen de zoogenaamde nettomethode van verantwoording *) moet worden toegepast, is ons niet duidelijk.

Krachtens aft. 261 der gemeentewet moeten alle betalingen door den ontvanger geschieden op een door burgemeester en wethouders afgegeven bevelschrift, dat door den burgemeester en door een wethouder moet zijn onderteekend *). Het model van het bevelschrift is vastgesteld als bijlage van de rekeningsvoorschriften 1931. Feitelijk zijn er twee modellen; het eerste dient voor de betaling van een bedrag, dat ten laste van één begrootingspost moet komen (model Hl); het andere model betreft een uitgaaf, welke ten laste van een verzamelpost moet worden gebracht, een uitgaaf dus, die over verschillende posten moet worden verdeeld (model Hll).

In de rekeningsvoorschriften zijn verschillende eischen opgesomd, waaraan de bevelschriften moeten voldoen; die voorschriften houden ook uitvoerige bepalingen in nopens de wijze, waarop de bevelschriften in de verschillende gevallen voor voldaan moeten worden geteekend. Wij volstaan er mede hier te vermelden, dat de voldoening van het bevelschrift moet blijken uit de daarop door den belanghebbende eigenhandig gestelde handtee kening, uit een aan het bevelschrift gehecht bewijs van afschrijving of storting, afgegeven door den postcheque- en girodienst, of uit een daaraan gehechte volledig ingevulde postwisselstrook.

Uit een oogpunt van controle is het noodig van de afgifte van bevelschriften tot betaling aantee kening te houden ter secretarie.

De vraag, of de ontvanger het bedrag van een bevelschrift tot betaling ook dan moet voldoen, indien daardoor de betrokken post der begrooting zal worden overschreden, moet bevestigend worden beantwoord; de verantwoordelijkheid hiervoor berust bij burgemeester en wethouders. De raad is niet bevoegd een besluit te nemen, waarvan de strekking is de nakoming van de verplichting

) Zie bladz. 60. Zie ook art. 5, tweede lid, der begrootingsvoorschriften 1931. *) Zie echter art. 262 der gemeentewet.

Bevelschriften tot betaling.

Sluiten