Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKHOUDING EN FINANCIEELE EINDREKENINGEN

263

straten, wegen, pleinen, plantsoenen bruggen eiiz. en aan welken ook het maken van plannen tot stichting van gebouwen, tot het aanleggen van straten en wegen en de uitvoering van die plannen worden opgedragen. Vooral daar, waar de gemeente de door haar uit te voeren werken in eigen beheer neemt, doet zich de behoefte gevoelen aan een boekhouding, welke het mogelijk maakt de kosten van de verschillende werken zoo juist mogelijk te berekenen en deze op een goede wijze over de onderscheidene posten der gemeentebegrooting te verdeelen. Wel is het zesde hoofdstuk der begrooting, zoowel onder den gewonen als onderden kapitaaldienst, bestemd voor de „openbare werken" en is dit hoofdstuk verdeeld in volgnummers, welke een specificatie van verschillende kosten van „openbare werken" mogelijk maken, maar de dienst van openbare werken verricht ook werkzaamheden ten behoeve van objecten, waarvan de uitgaven komen ten laste van andere hoofdstukken. Indien de dienst b.v. onderhoudswerken verricht aan het raadhuis, aan het politiebureau, aan gemeentescholen enz. is het niet juist, de kosten daarvan te brengen ten laste van hoofdstuk VI. Toch zou dit niet' in strijd zijn met de voorschriften, omdat de eerste modelpost van hoofdstuk VI van den gewonen dienst luidt: „jaarwedden van het personeel ten dienste van het beheer der openbare werken, voor zoover niet onder de volgende artikelen begrepen , hetgeen in het verband niet anders kan betee kenen dan dat het de bedoeling is, om, tenzij daarvoor een afzonderlijke regeling bestaat, alle loonen en salarissen van het personeel der openbare werken te brengen ten laste van hoofdstuk VI. Men gevoelt, dat dit in gemeenten van eenige beteekenis bezwaar oplevert, omdat daardoor de loonen en de salarissen, welke ten behoeve van andere hoofdstukken zijn betaald, niet op die hoofdstukken tot uitdrukking zouden komen, waardoor feitelijk het geheele stelsel der zoogenaamde netto-methode, dat aan de begrooting ten grondslag is gelegd, geen beteekenis meer zou hebben. Wil men dus de nettomethode werkelijk in practijk brengen en wil men, dat de ver-

) In enkele gemeenten staan de plantsoenen niet onder beheer van den dienst der gemeentewerken. Alleen 's-Cravenhage heeft, voor zoover ons bekend, den dienst der plantsoenen aangewezen als tak van dienst in den zin van art. 252 der gemeentewet.

Sluiten