Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKHOUDING EN FINANCIEELE EINDREKENINGEN

265

hun inrichting, kosten van gereedschappen, de administratiekosten, in het kort alle kosten, welke een algemeen karakter dragen en die met direct drukken op een bepaald werk. Het percentage, dat wegens algemeene onkosten boven de kostende prijzen aan de gemeente in rekening wordt gebracht, zal zoodanig moeten worden bepaald, dat daaruit voor den dienst noch winst, noch verlies voortspruit. Daarnaar moet althans worden gestreefd; ten slotte behoort de rekening van lasten en baten van den dienst niet een batig of een nadeelig saldo van eenige beteekenis aan te wijzen. De vraag, of het gewenscht is een dergelijken dienst te creëeren, is niet in I het algemeen te beantwoorden. Indien het aantal aan den dienst der gemeentewerken verbonden werklieden gering is, omdat de meeste werken worden aanbesteed, waardoor er bovendien geen of slechts kleine voorraden in magazijn worden gehouden, is het mogelijk door middel van administratieve mandaten *) een verdeeling van loonen en magazijngoederen tot stand te brengen, waardoor de instelling van een tak van dienst „gemeentewerken" vele van haar voordeelen verliest. Men stuit hierbij echter op art. 25 der rekeningsvoorschriften, dat bepaalt, dat voor de betaling van tractementen, arbeidsloonen, daggelden en leverantiën een betaalsrol kan worden opgemaakt. Deze betaalsrol moet voldoen aan de volgende eischen:

a. de betaling moet tot denzelfden post der begrooting behooren;

b. zij moet, na voldaanteekening door de verschillende belanghebbenden, aan het bevelschrift worden gehecht.

Hoe goed deze voorschriften ook op zich zelf mogen zijn, zij leiden m de practijk tot bezwaren en verschillende gemeenten passen ze niet strikt toe. Deze gemeenten betalen haar werklieden hetloon uit op loonlijsten, waarvan het bedrag bij voorschot door den ontvanger wordt verstrekt^In strijd met de gemeentewet behoeft dit niet te zijn, omdat voor het doen van deze verschotten aan den ontvanger bij mandaat een voorschot kan worden verstrekt. Het loon wordt daarna uitbetaald óf tegen kwitantie van de werklieden, of in tegenwoordigheid b.v. van twee ambtenaren, die met hun handteekening bevestigen, dat de betaling, waarvoor de werklieden dan zelf niet *) Zie bladz. 246.

Sluiten