Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKHOUDING EN FINANCIEELE EINDREKENINGEN

269

Ook behoort er tusschen de gemeente en haar takken van dienst een behoorlijke rente vereffening plaats te hebben, niet alleen over het bedrag, dat de gemeente als vast kapitaal heeft gefourneerd, maar evenzeer over saldi in rekening-courant. Er dient in alle opzichten naar te worden gestreefd, dat de tak van dienst, wat zijn financieele verhouding tot de gemeente betreft, wordt beschouwd als een afzonderlijke onderneming.

Voor de door den tak van dienst aan de gemeente gedane leveringen en bewezen diensten zal hij aan de gemeente op geregelde tijden nota's moeten toezenden, welke op de gewone wijze per bevelschrift behooren te worden betaald.

Telken jare zal de tak van dienst aan de gemeente moeten betalen:

a. de rente van het door de gemeente gefourneerde kapitaal;

b. de aflossing op dat kapitaal;

c. eventueel een retributie voor het hebben van kabels of buizen in gemeentegrond;

a. eventueel een aandeel in de algemeene bestuurs kosten der gemeente;

e. de gemaakte winst;

ƒ. uitkeeringen volgens andere grondslagen,

terwijl de gemeente aan den tak van dienst eventueel zal moeten uitkeeren het bedrag van:

a. het geleden verlies;

b. het door den tak van dienst zelf te reserveeren deel der winst. Deze ontvangsten en betalingen van en aan de takken van dienst

zal de gemeente-ontvanger moeten verantwoorden onder de daarvoor bestemde paragrafen van hoofdstuk XIII van den gewonen dienst der begrooting.

Krachtens art. 123 der gemeentewet moet de ontvanger van de door hem voor de gemeente ontvangen inkomsten en gedane uitgaven jaarlijks rekening doen aan burgemeester en wethouders. Art. 255 bepaalt, dat van de inkomsten en uitgaven der gemeente, niet behoorende tot een tak van dienst, ten aanzien van welken art. 252 is toegepast, door burgemeester en wethouders over elk dienstjaar verantwoording moet worden gedaan aan den raad, onder

Verband tusschen bedrijfsboekhoudingen gemeenteboekhouding.

Rekening en verantwoording.

Sluiten