Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKHOUDING EN FINANCIEELE EINDREKENINGEN

273

verslag betreffende den toestand en de werkzaamheden van den tak van dienst in het afgeloopen jaar.

In tegenstelling met de gemeenterekening zijn voor de verschillende stukken, waaruit de rekening van den tak van dienst moet bestaan, geen modellen vastgesteld. Wel zijn in de rekeningsvoorschriften 1931 enkele algemeene eischen gesteld, waaraan de onder a en b genoemde rekeningen en de balansen moeten voldoen. Zoo is voorgeschreven, dat in de rekeningen niet mag worden afgeweken van de in de begrootingen aangenomen volgorde der posten, zoo zijn er enkele bepalingen gemaakt, welke de mogelijkheid van vergelijking van opvolgende balansen openen, terwijl omtrent enkele belangrijke takken van dienst (woningbedrijf, grondbedrijf, waterleiding, gasfabriek en dectridtótsbedrijf) een opgaaf is opgenomen van de gegevens, welke de jaarverslagen in elk geval moeten bevatten. Omtrent de waardebepaling van de activa op de balans zijn geen voorschriften gegeven; deze waardebepaling zal dus kunnen plaats hebben naar de gewone regelen der bedrijfsleer.

Van de onderdeden der rekeningen van de takken van dienst verdient bijzondere bespreking de rekening van kapitaalsinkomsten en -uitgaven, een stuk, dat in wezen niet behoort tot de verantwoordingsstukken eener administratie, welke wordt gevoerd naar de regelen eener dubbele boekhouding. Hoe rijk gedocumenteerd sommige jaarverslagen van particuliere ondernemingen ook mogen zijn, een rekening van kapitaalsinkomsten en -uitgaven zal men er niet in aantreffen. Dat zij voor de gemeentebedrijven is voorgeschreven, zal wd zijn oorzaak vinden in het verlangen om het verband tusschen den kapitaaldienst der gemeente en dien van de takken van dienst te laten uitkomen.

De rekening der kapitaalsinkomsten en -uitgaven zd die posten moeten bevatten, welke van invloed zijn op het in den tak van dienst geïnvesteerde kapitad. Zij zd dus in hoofdzaak moeten vermelden:

a. in ontvangst:

1. het bedrag, dat van de gemeente ds kapitaals verstrekking is ontvangen;

Leppink - Gem.-fin. ,B

Rekening van kapitaalsinkomstenen -uitgaven.

Sluiten