Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

282

BOEKHOUDING EN FINANCIEELE EINDREKENINGEN

Waarvan komt ten laste van:

Afd. ft, hoofdstuk VIII, § 2. Nadeelig slot overgebracht van hoofdstuk I . . ƒ 20.000,—

Afd. II, hoofdstuk XIII, § li Nadeelig slot overgebracht van hoofdstuk I . . ƒ 35.000,

Na verantwoording der in 1935 aangegane geldleening van ƒ 55.000,— en de belegging in effecten van het bedrag van ƒ 15.000,—, zal de gemeenterekening over 1935 het volgende beeld vertoonen:

Inkomsten. Uitgaven.

Hoofdstuk VII. Eigendommen, niet voor den openbaren dienst bestemd.

Batig slot overgebracht van hoofdstuk I ƒ15.000 —

Aankoop van rentegevend goed — ƒ 15.000—

Hoofdstuk VIII, § 2. Openhaar gewoon lager onderwijs.

Geldleening overgebracht van hoofdstuk XVI . ƒ20.000-

Nadeeling slot overgebracht van hoofdstuk I . . . ƒ20.000,-

~Hoofdstuk XIII, § 1. Electriciteitsbedrijf.

Geldleening overgebracht van hoofdstuk XVI . . ƒ35.000,

Nadeelig slot overgebracht van hoofdstuk I . . . ƒ35.000-

Bijdragen kapitaaldienst.

We zien, dat hiermedê~het door ons gewenschte doel, „de dekkingsmiddelen tegenover de uitgaven", is bereikt.

Wij hebben gezien, dat uitgaven, waarvan het nut zich over een reeks van jaren uitstrekt, op den kapitaaldienst behooren te worden geboekt. Voor zoover die uitgaven niet uit andere kapitaalsinkomsten kunnen worden bestreden, zal daarvoor een geldleening kunnen worden aangegaan. Noodzakelijk is dit echter niet. Hoewel sommigen het theoretisch niet juist achten kapitaalsuitgaven uit de gewone middelen te bestrijden, omdat daardoor het nageslacht wordt bevoordeeld tegenover de tegenwoordige belastingbetalers,

Sluiten