Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SUBSIDIES EN GARANTIES

289

d. het verleenen van garantie voor rente en aflossing van de leeningen, door de corporaties met derden aan te gaan.

De jaarlijksche subsidies kunnen worden toegekend:

a. tot een vast bedrag;

b. tot een bedrag, dat afhankelijk is van de financieele uitkomsten der betrokken instelling.

Toekenning van subsidies behoort in het algemeen tot wederopzegging toe plaats te hebben, omdat zich omstandigheden kunnen voordoen,, welke verderen financieelen steun der gemeente niet wettigen. Wel kan de raad een verleend jaarlij ksch subsidie te allen tijde intrekken, maar het is gewenscht, op de mogelijkheid daarvan hij de toekenning van het subsidie reeds dadelijk de aandacht te vestigen. Subsidies tot vaste bedragen kunnen het nadeel hebben, dat de gemeente kans loopt meer te betalen dan met het oog op de financiën der instelling noodig is. In het algemeen is het beter het bedrag van het jaarlijksch subsidie afhankelijk te stellen van de financieele resultaten der instelling. Men kan het bedrag van het subsidie daarbij tot een zeker maximum limiteeren en verder bepalen, dat het subsidie nooit hooger zal zijn dan noodig is om het tekort over eenig jaar te dekken.

In enkele gemeenten is de toekenning van subsidies aan instellingen van openbaar nut geregeld bij een verordening, om aldus een grondslag te hebben voor de bepaling van het bedrag er van en om uit te sluiten, dat de eene vereeniging boven de andere wordt bevoordeeld.

Wij laten de verschillende artikelen eener dergelijke verordening hierna volgen. De verordening heeft verschillende voordeelen, waarvan wel de voornaamste zijn:

1°. dat zij het particulier initiatief aanmoedigt, door het bedrag van het subsidie afhankelijk te stellen van hetgeen de instelling zelf aan bijdragen van particulieren heeft ontvangen (zie art. 5, tweede lid);

2°. dat de instelling niet ten koste der gemeente kapitaal kan vormen (zie art. 5, eerste lid);

3°. dat de gemeente het recht heeft, op de financieele handelingen der instelling controle uit te oefenen.

Leppink - Gem.-fin. |y

Jaarlijksche subsidies.

Sluiten