Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SUBSIDIES EN GARANTIES

SUBSIDIES EN GARANTIES

291

3. De aanvraag moet de verklaring inhouden, dat de instelling bereid is aan den door burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar, zoo dikwijls dit wordt verlangd, inzage te verleenen van alle boeken en bescheiden der instelling.

Artikel 5

1. Het subsidie wordt slechts verleend, indien de rekening, bedoeld in art. 4, eerste lid, onder b, een nadeelig saldo aanwijst.

2. Het subsidie wordt tot geen hooger bedrag verleend dan noodig is om het nadeelig saldo, dat de in de voorgaande alinea bedoelde rekening aanwijst, te dekken, noch hooger dan de helft van de som, welke is bijgedragen op den voet van art. 4, eerste lid, onder d.

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt het subsidie geacht te zijn verleend ten behoeve van het jaar, waarop de overgelegde rekening betrekking heeft.

Artikel 6

De gemeenteraad behoudt zich voor zoodanige nadere voorwaarden aan het verleenen van subsidie te verbinden als in elk voorkomend geval noodig zullen worden geacht1).

In andere gemeenten, waar men zich niet aan een dergelijke verordening heeft willen binden, worden bepalingen in den geest van de artt. 4 en 5 in vaste formuleering verbonden aan alle subsidies van eenige beteekenis, behalve in gevallen, waarin van tevoren zekerheid bestaat, dat het maken van winst is uitgesloten.

Zooals we in hoofdstuk III hebben gezien, moeten de leeningen Eeuwigder gemeente binnen een zeker aantal jaren worden afgelost, ook du.re.n,4e

dj. | • . . ij subsidies.

ien die leeningen zijn aangegaan voor objecten, welke een,

menschelijkerwijs gesproken, nooit eindigende rentabihteits- of

gebruikswaarde hebben. Het beginsel, dat hieraan ten grondslag

ligt, moet ook leiden tot de conclusie, dat periodieke subsidies,

_) Afwijking van voorwaarden als deze kan bijv. noodig zijn ten opzichte van de subsidieering van openbare leeszalen en bibliotheken. Deze instellingen kunnen n.L van rijkswege slechts subsidie ontvangen indien gemeente en (of) provincie ten minste tot bepaalde minima subsidieeren. Deze minima houden verband met het aantal inwoners der gemeente.

Sluiten