Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SUBSIDIES EN GARANTIES

293

nut der te besteden kosten zich over een reeks van jaren uit, dan zijn de uitgaven der gemeente te dezer zake als kapitaalsuitgaven te beschouwen, waarvoor op langen termijn een leening kan worden gesloten. Tusschen deze en andere kapitaalsuitgaven der gemeente bestaat geen wezenlijk verschil.

Het komt voor, dat de gemeente aan vennootschappen steun verleent in den vorm van een garantie van dividend. Voor bepaalde ondernemingen van openbaar nut, waaraan men den rechtsvorm van een naamlooze vennootschap wil geven (badhuizen, concertgebouwen enz.) is het dikwijls moeilijk het noodige aandeelenkapitaal bijeen te krijgen. Een garantie van dividend door de gemeente kan dit echter meestal wel verzekeren.

De garantie van dividend kan worden gegeven:

a. aan de aandeelhouders als zoodanig;

o. aan de vennootschap.

Meestal zullen de aandeelhouders zelf de garantie willen hebben. Immers indien de garantie wordt verstrekt aan de vennootschap en deze niet in staat blijkt te zijn het gegarandeerde dividend uit te keeren, zal zij door de gemeente in staat worden gesteld tot die uitbetaling over te gaan. De aandeelhouders hebben dus in dit geval geen verhaal op de gemeente, doch op de vennootschap, hetgeen hun minder zekerheid biedt.

De gemeente zal zich echter in beide gevallen invloed moeten verzekeren op de financieele handelingen der vennootschap; zij zal dus aan de garantie voorwaarden moeten verbinden. Deze hangen af van den aard der onderneming en van de constructie der vennootschap. Van welken aard de voorwaarden kunnen zijn, moge blijken uit de hiernavolgende, welke de betrokken gemeenten indertijd hebben verbonden aan een dividend-garantie ten behoeve van een stoomtramweg-maatschappij.

Deze voorwaarden luidden aldus:

a. dat alle garandeerende gemeenten, hierna onder d te noemen, onder gelijke voorwaarden garantie verleenen;

b. dat de garantie strekt om een uitkeering van ten hoogste 3y2 % dividend over het aandeelenkapitaal mogelijk te maken;

Dividendgaranties.

Sluiten