Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

304

DE CONTRÓLE OP DE GEMEENTEFINANCIËN

Wijze van kasopneming.

ten doel, na te gaan, of de administratie in orde is en daartoe is het noodig te onderzoeken hoeveel in kas is en hoeveel in kas moet zijn.

Om te bepalen hoeveel in kas moet zijn, behoort men na te gaan:

a. of alle ontvangsten, welke vóór het tijdstip der kasopneming moeten zijn gedaan, inderdaad en tot het juiste bedrag zijn verantwoord;

b. of alle uitgaven door deugdelijke bewijzen zijn gestaafd.

Zal de kasopneming aan deze eischen voldoen, dan mag de ontvanger natuurlijk niet van te voren weten of zelfs kunnen vermoeden, op welk tijdstip zij zal plaats hebben. Het verdient daarom aanbeveling de opneming zeer onverwachts, zonder aankondiging, te laten geschieden. De opneming mag ook niet op bepaalde tijden, b.v. steeds tegen het einde van het kwartaal, gebeuren.

Het zal verder goed zijn, zich niet altijd tot één opneming per kwartaal te beperken. Dan toch zou, heeft de opneming b.v. in het begin van het kwartaal plaats gehad, voor het verdere deel van het kwartaal de preventieve werking der contröle verloren gaan. Door de kas op te nemen op tijdstippen, waarop dat allerminst wordt verwacht, schept men zich vrij groote zekerheid, dat de administratie niet slechts op bepaalde tijdstippen, maar steeds in orde is.

Het model van het proces-verbaal van kasopneming bij den gemeente-ontvanger, dat is vastgesteld door gedeputeerde staten, is een goede leidraad bij de opneming. Terecht wordt geëischt, dat de kasopneming moet aanvangen met het tellen der in de kas zijnde gelden. Immers indien den ontvanger pas na de dikwijls veel tijd eischende boe ken verificatie wordt verzocht de gelden te vertoonen, welke volgens het vastgestelde boeksaldo in kas moeten zijn, kan hij intusschen gelegenheid hebben gehad eventueel ontbrekende sommen tijdelijk aan te vullen, b.v. met gelden, welke hij van andere administraties onder zich heeft. Een tekort in de gemeentekas zou op deze wijze, naar de practijk heeft geleerd, gedurende jaren verborgen kunnen blijven.

Bij de invulling van het model van het proces-verbaal kunnen, wat de vermelding der kasmiddelen betreft, geen moeilijkheden rijzen. Het komt ons echter gewenscht voor er op te wijzen, dat het

Sluiten