Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE CONTRÖLE OP DE GEMEENTEFINANCIËN

307

vangerskantoor, waar verschillende ambtenaren werkzaam zijn, door interne maatregelen de controle op de ontvangst van kohiergelden op verschillende wijze bevorderen. Men kan b.v. elk aanslagbiljet, dat ter geheele of gedeeltelijke betaling wordt aangeboden, door de handen van twee ambtenaren laten gaan, van wie één het bedrag in ontvangst neemt en in het (hulp)kasboek boekt, waarna hij het biljet aan den anderen ambtenaar geeft, die de gedane betaling terstond in het kohier afboekt. Indien men daarbij zorg draagt, dat met het schrijven der vervolgingsstukken weer een andere ambtenaar is belast, bestaat er vrij groote zekerheid, dat de ontvangen bedragen inderdaad en terstond in de gemeentekas komen.

Een kasopneming, welke de noodige waarborgen oplevert, vordert veel tijd. In de groote gemeenten zou men, verschoof men allen controle-arbeid tot de voorgeschreven kasopneming, met de verificatie der boeken zelfs in geen dagen gereed komen. Daarom is het gewenscht in die gemeenten den controle-arbeid over het geheele jaar te verdeelen, waardoor voortdurend een systematische controle op de ontvangers-adniinistratie kan worden uitgeoefend

In verschillende gemeenten heeft men voor de controle op de gemeentefinanciën een gemeentelijk bureau ingesteld; andere gemeenten maken gebruik van de diensten van het door de vereeniging van Nederlandsche gemeenten ingestelde te 's-Gravenhage gevestigde centraal bureau voor verificatie en financieele adviezen, terwijl weer andere gemeenten de contröle op de gemeentefinanciën, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, laten verrichten door particuliere accountants-bureaux.

Vooral nadat de gelegenheid was geopend, aan bepaalde takken van gemeentedienst financieele zelfstandigheid te verleenen, hebben de gemeenten, met het oog op de boekhoudingen der bedrijven, meer en meer de behoefte gevoeld aan deskundige contröle. Er is heel wat strijd gevoerd over de vraag, of de contröle moet worden opgedragen aan een daarvoor door de gemeenten aan te stellen ambtenaar-accountant of aan een particulieren accountant. De

Controleinstituutgemeentefinanciën.

"■) Zie ook het artikel van J. P. Koene, De controle op de administratie van den gemeenteontvanger, in Financieel werheidsbeheer, jaargang 1927, bladz. 213 en V.

Sluiten