Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE CONTRÖLE OP DE GEMEENTEFINANCIËN

309

personeel, dat meer in het bijzonder in de contröle van de gemeentefinanciën is geschoold.

De leiding van het gemeentelijk controlebureau is opgedragen aan een ambtenaar, die den titel van directeur van den gemeentelijken accountantsdienst, gemeente-accountant, controleur der gemeentefinanciën, verificateur der gemeentefinanciën of inspecteur der gemeentefinanciën voert. Niet alleen in de titulatuur is een groote verscheidenheid, maar ook de positie van den titularis loopt in de verschillende gemeenten zeer uiteen; in sommige gemeenten is hij benoemd door den raad, in andere door burgemeester en wethouders. Er zijn controleurs, die hun taak, min of meer uitvoerig, vinden aangegeven in een instructie; andere controleurs moeten het buiten een instructie stellen. Er zijn gemeenten, waar de controleur ondergeschikt is aan den secretaris, in andere is hij rechtstreeks ondergeschikt aan burgemeester en wethouders. Zal de hierbedoelde ambtenaar zijn taak goed kunnen vervullen en wenscht men van hem volledige en objectieve rapporten omtrent ingestelde controles te ontvangen, dan moeten hem bij de uitvoering zijner werkzaamheden zoo weinig mogelijk beperkingen worden opgelegd. De zelfstandigheid van dezen ambtenaar kan, naar onze meening, het best worden verzekerd, door zijn benoeming en zijn ontslag in handen te leggen van den raad. Daartegen bestaat geen bezwaar, mits de ambtenaar ondergeschikt blijft aan burgemeester en wethouders. Rechtstreeksche ondergeschiktheid aan den raad, met iiitschakeling dus der ondergeschiktheid aan burgemeester en wethouders, is naar ons oordeel in strijd met het geldend recht. Immers burgemeester en wethouders zijn met het dagelij ksch bestuur der gemeente belast; tot het dagelijksch bestuur behoort de contröle op de gemeentefinanciën (zie de gemeentewet, art. 209, sub a, e, ƒ, t en v) en daarom is het naar onze meening niet in overeenstemming met het stelsel der wet, dat de raad de feitelijke uitoefening der contröle opdraagt aan een ambtenaar, die door hem

raad is benoemd en die misschien niet eens het vertrouwen van burgemeester en wethouders heeft. Burgemeester en wethouders, die voor de wijze, waarop rij het dagelijksch bestuur der gemeente

Leiding van het controlebureau.

Sluiten