Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

512

DE CONTRÖLE OP DE GEMEENTEFINANCIËN

van concurreerende firma's. Het spreekt vanzelf, dat de controleur goed doet, niet alleen de kas, maar ook den magazijnvoorraad, althans een deel er van, af en toe op te nemen. Want merkwaardig is dikwijls de nauwgezetheid der opneming van de kasgelden tegenover de nonchalance, welke wordt betoond, zoodra kasgeldis omgezet in goederen.

Niet licht ook dient de controleur te achten de beoordeeling der cijfers, welke de boekhouding kan verschaffen. Toonen deze cijfers b.v. een stijging van bepaalde exploitatie-uitgaven aan, dan ligt het op zijn weg te onderzoeken of deze stijging gemotiveerd is en om, bij twijfel daaromtrent, te spreken met den bedrijfsleider, die aldus op bepaalde fouten opmerkzaam kan worden gemaakt.

Ook kan de controleur goed werk doen, door voortdurend na te gaan of de tarieven der bedrijven en de met afnemers van bijproducten en met grootverbruikers te sluiten overeenkomsten voldoen aan de eischen eener goede bedrijfseconomie. Het spreekt van zelf, dat ook de interne bedrijfscontröle zijn voortdurende aandacht dient te hebben.

Men zou deze voorbeelden met tal van andere kunnen vermeerderen, maar wij meenen toch reeds te hebben aangetoond, dat de controleur niet behoeft te zijn en zelfs niet mag zijneen man, die alleen de boekhoudkundige juistheid der administratie heeft na te gaan, maar dat hij ook en vooral nuttig werkzaam kan en moet zijn voor de bezuiniging op de gemeentelijke uitgaven en, in het algemeen, voor een goede bedrijfseconomie. Het schijnt ons goed toe op deze waarheid ook hier nog eens te wijzen, omdat zij blijkbaar nog niet tot alle gemeentebesturen is doorgedrongen. Anders althans ware niet te verklaren, dat er nog steeds gemeentebesturen zijn, welke aan accountantsbureaux prijsopgaaf vragen voor het controleeren van gemeentelijke administraties, zonder eenige aanduiding van den aard en den omvang van den door hen gewenschten arbeid, en daarna eenvoudig aan het bureau, dat de „goedkoopste" aanbieding deed, het werk opdragen. Hadden die gemeentebesturen een goed inzicht in de beteekenis, welke de contröle kan hebben, dan zouden zij beseffen, dat ook in deze materie alle waar is naar haar geld. De prijzen, waarvoor enkele accountantsbureaux, dikwijls door de concurrentie gedwongen, thans contröle uitoefenen, zijn in sommige gevallen zóó laag, dat de contröle zich wel moet bepalen

Sluiten