Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE CONTRÖLE OP DE GEMEENTEFINANCIËN

313

tot een verificatie in engeren zin, tot een zoodanige dus, welke zich alleen inlaat met de simpele verwerking van de cijfers in de administratie. Wil of kan een gemeente voor een permanente contröle door een eigen controle-bureau niet een voldoende bedrag beschikbaar stellen, dan doet zij beter slechts enkele takken van dienst door het verificatiebureau der vereeniging van Nederlandsche gemeenten of door een bekwamen particulieren accountant te laten controleeren. Zij heeft dan althans de zekerheid, dat die takken van dienst behoorlijk worden gecontroleerd. In dit verband zij gewezen op het van verschillende zijden geopperde denkbeeld van instelling van een rayon-verificatiedienst. Daarbij zou het land kunnen worden ingedeeld in rayons en aan het hoofd van elk rayon zou een boekhoudkundige kunnen worden geplaatst, die belast wordt met de contröle op de financiën in de gemeenten van het rayon, een regeling dus, welke eenige overeenkomst vertoont met die, welke voor de keuring van waren is getroffen bij de Warenwet. Bij een dergelijke regeling zouden de grootste gemeenten een eigen verificateur kunnen behouden.

Uit hetgeen is voorafgegaan leide men niet af, dat de controleur (ortder welke benaming wij hier ook den particulieren accountant begrijpen) de bedrijfseconomie in haar vollen omvang kan beoordeelen. Het spreekt immers van zelf, dat van een van huis uit administratief onderlegd persoon geen inzicht kan worden verwacht in de techniek van bedrijven en diensten van den meest uiteenloopenden aard, als daar zijn gasfabrieken, electrische centrales, slachthuizen, reinigingsdiensten enz. Heeft men reden om de vraag te stellen of de bedrijfsleiding, uit een zuiver technisch oogpunt bezien, wel aan redelijke eischen voldoet of wenscht men alleen „pour acquit de conscience" het antwoord van een deskundige op deze vraag, dan kan aan een of meer ingenieurs of andere personen, die op het gebied van een bepaalden tak van dienst op bijzondere kennis en op speciale ervaring kunnen bogen, worden opgedragen een onderzoek in te stellen. Enkele gemeenten hebben in dezen geest gehandeld, door aan een adviesbureau de vraag voor te leggen, of bij de bedrijven dier gemeenten bezuiniging kan worden verkregen. Niet altijd zijn de resultaten, welke daarmede zijn bereikt,

Sluiten