Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGEN

331

ming te nebben bereikt, worden door het bedrijf afzonderlijk geadministreerd onder den naam van uitgegeven eigendommen.

2. De overboeking van eigendommen naar deze categorie geschiedt naar het bedrag, waarvan is uitgegaan bij de vaststelling van den canon, den huurprijs of de vergoeding, welke voor het genot van de betrokken eigendommen moet worden betaald. Het bepaalde in de artikelen 9 en 10 is te dezen aanzien van toepassing.

3. Met afwijking van het bepaalde in art. 4, tweede lid, wordt voor de exploitatie der uitgegeven eigendommen jaarlijks een exploitatie-rekening opgemaakt, waarvan het saldo ten bate of ten laste komt van de rekening van baten en lasten.

Artikel 14

1. Wijst de rekening van baten en lasten van het bedrijf een voordeelig saldo aan, dan wordt het bedrag daarvan geboekt op een algemeene reserve-rekening.

2. Wijst de rekening van baten en lasten van het bedrijf een nadeelig saldo aan, dan wordt het bedrag daarvan, indien en voor zoover het niet kan worden afgeboekt van de reserve-rekening voor winst bij verkoopen of van de in het eerste lid bedoelde reserverekening, door de gemeente uit haar gewone middelen aan het bedrijf vergoed.

Artikel 15

Over de in het bedrijf gebruikte reserves wordt geen rente berekend.

Artikel 16

Voor zoover daaromtrent in de vorige artikelen dezer verordening niet het tegendeel is bepaald, kan over de reserves van het bedrijf niet anders worden beschikt dan krachtens een door gedeputeerde staten goedgekeurd raadsbesluit.

Artikel 17

Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 Januari 1934. Op dien datum vervalt enz.

Sluiten