Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

336

ALPHABETISCH REGISTER

Bladz.

Eeuwigdurende subsidies 292

Effecten. Leenen op onderpand van — 78

Eigendommen. Aankoop van — 22

— Belegging der opbrengst van verkochte — 20

— Inventaris der gemeente— . 18

— Onttrekking van gemeente— aan den openbaren dienst 14

— Staat van — 18, 19

—- Verkoop van — 20

— Waardebepaling der — 15

Electriciteitstarieven 155, 322

Erfpacht 169

Erfstellingen 21

Evenwicht tusschen inkomsten en uitgaven 9, 53

Evenwichtige ontvangsten en uitgaven 59

Faillietverklaring der gemeente 109

Financieele gelijkstelling tusschen openbaar en bijzonder lager

onderwijs 201

Financieele verhouding tusschen rijk en gemeenten 27

Garantie van rente, aflossing en dividend 293

Gastarieven 153

Gebruiksvergoedingen bijzonder lager onderwijs 205

Gefundeerde schuld 84

Geldleeningen 73

Geldschieterswet 227, 231

Geldvorderingen. Verjaring van — ten laste van de gemeente . 284

Gelijk-inning bij de bedrijven 129

Gelijkstelling. Financieele — tusschen openbaar en bijzonder lager

onderwijs 201

Gemeentefonds. Uitkeeringen uit het — 27, 36

Gemeentefondsbelasting 35

Gemeentewerken, Bedrijf der — 262

— Boekingen ingeval er geen bedrijf — bestaat 265

Gemengde instellingen van weldadigheid . 215

Gevestigde schuld 84

Gewone dienst. Verschil met kapitaaldienst 9

Girodiensten. Gemeentelijke — 235

Goedkeuring der gemeentebegroohng 65

Groepsindeeling ambtenaren en werklieden 45

Grondbedrijf 158

— Verordening op het beheer van een — 327

Grondwettelijke bepalingen 1

Sluiten