Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

dengene die later de geschiedenis van ons Middelbaar Onderwijs zal te boek stellen. Een brandende vraag, die steeds weer terug keert is deze: Wat is het verschil ttisschen Voorbereidend Hooger en Algemeen vormend Middelbaar Onderwijs? Steeds weer is op haast hartstochtelijke wijze door de leeraren aan H. B. Scholen met 5-j. c. betoogd, dat dit verschil nagenoeg niet bestaat en geen scheiding in twee groepen wettigt. Moet ik de gloeiende pleidooien van Prof. Dr. H. Burger in uwe herinnering wakker roepen?*) Een halve eeuw geleden was er slechts één onderwijsinrichting, welke voor het Hooger Onderwijs opleidde, dat was het Gymnasium. Daarom werd het Gymnasium ook bij het Hooger Onderwijs ingedeeld. De H. B. S. 5-j. c. had de bedoeling de leerlingen voor het practische leven — geen precies afgebakende doelstelling — op te leiden en werd daarom ingedeeld bij het Middelbaar Onderwijs. Geeft nu de Historie ons niet de beste lessen voor het heden en de toekomst? De Historie nu heeft ons geleerd dat de H. B. S. 5-j. c. een zeer geschikte voorbereidingsschool was voor de studie aan de Technische Hoogeschool en in de faculteiten der geneeskunde en der wis- en natuurkunde en tevens dat onderwijsmethoden en opleiding en bevoegdheid van leerkrachten aan het Gymnasium niet noemenswaard afweken van die aan de H. B. S. 5-j. c. Op beide inrichtingen was algemeene vorming hoofdzaak en het aanbrengen van practische kennis bijzaak. Algemeene vorming is evenzeer gewenscht voor de studie aan de Hoogeschool, als voor de studie buiten de Hoogeschool, de studie, die voor maatschappelijke beroepen opleidt b.v. voor ambtenaar bij belastingen of posterijen, voor het notariaat, voor administratieve lichamen enz. Daarentegen is er steeds een scherpe scheiding geweest tusschen Algemeen vormend Middelbaar Onderwijs en Vakonderwijs. Men geve zich maar eens even rekenschap of er verschil is tusschen de methoden waarop een leervak als de wiskunde aan H. B. S. en Gymnasium wordt gedoceerd ten behoeve van a.s. natuurphilosofen, medici en ingenieurs, die aan beide scholen hun vooropleiding ontvangen en of op de H. B. S. dit onderwijs gedifferentieerd wordt naar de verschillende behoeften van hen, die verder studeeren of die het leven ingaan? Natuurlijk niet, want dit onderwijs, zoowel

1) Bijdrage in „het vijftigjarig bestaan van de wet op het Middelbaar Onderwijs (Amersfoort, 1913), zie bladz. 93.

Prof. H. Burger. De hervorming van ons Middelbaar Onderwijs en de klassieke opleiding (Haarlem, 1922).

Sluiten