Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

4 en 5 gedoceerd moet worden. Ik ben geneigd deze vraag bevestigend te beantwoorden, niet zoozeer om de bronnen der antieke cultuur voor onze leerlingen te ontsluiten, waaraan zij zich ook zonder kennis der oude talen kunnen laven, dan wel omdat het Latijn voor de studie der moderne talen een nuttig bindmiddel is, bevorderlijk aan het inzicht in de taalverschijnselen. Wij mogen echter niet vergeten, dat in tegenstelling met Frankrijk, Duitschland en Engeland drie vreemde talen op ons programma staan! In verband echter met de universitaire studie in de moderne talen, is eenige kennis van het Latijn wellicht noodzakelijk, om de poort der Universiteit voor de abituriënten der nieuwe school te ontsluiten.

Verder moet de nieuwe afdeeling zich organisch kunnen ontwikkelen uit den onderbouw der school. Nu rammelt het dikwijls bedenkelijk tusschen onderbouw en literair-economische afdeeling!

Dr. E. Jensema blijkt niet veel te voelen voor het denkbeeld van splitsing eener onderwijsinrichting, hij zegt in zijn brochure:

„Door nauwkurig te observeeren, wat er in de laatste jaren op dit gebied was waar te nemen, heb ik de overtuiging gekregen, dat geen combinatie (lyceum) en geen bifurcatie eenige aanbeveling verdient uit het oogpunt van onderwijsbelang. Elke school moet zuiver zijn in haar doelstelling en zij moet daarbij niet op twee gedachten hinken. Ik meen daarom — vroeger

heb ik daarover anders gedacht dat de splitsing van de vierde klasse

der Hoogere Burgerschool in een literair-economische en in een wis- en natuurkundige tak of te raden is."

Ik kan me zeer goed in den gedachtengang van den schrijver verplaatsen, ik vraag me dus af of op het gymnasium de doelstelling onzuiver is en of men daar op twee gedachten hinkt. Ik meen die vraag ontkennend tc moeten beantwoorden omdat tusschen beide afdeelingen een zekere evenwijdigheid is blijven bestaan, beide afdeelingen vormen met den onderbouw een organisch geheel en hebben zich harmonisch uit den onderbouw ontwikkeld. Wanneer echter die innige samenhang wordt verbroken, dan ben ik het volkomen met den schrijver eens, dat bifurcatie geen aanbeveling verdient!

Wil dus ook op de H. B. S. die samenhang bewaard blijven, dan moet het onderwijs in den onderbouw zich logisch voortzetten in beide takken van den bovenbouw, alleen moet het zwaartepunt voor eiken tak in een andere groep van vakken vallen. De nieuwe afdeeling moet minder tijd aan wis- en natuurkunde en meer tijd aan talen besteden. Het onderwijs in de historische en economische vakken kan aan beide afdeelingen ongeveer hetzelfde zijn. In de B-afdeeling zal een kleine uitbreiding van het wiskundig onderwijs aanbe-

Sluiten