Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

bij gebrek aan keuze. Zou de nieuwe H. B. S.-afdeeling, zooals ik mij die voorstel, niet in een groote behoefte voorzien, overal waar een gymnasium ontbreekt?

Nog een enkel woord over de organisatie der nieuwe school. Ook voor deze school zal een leerplan vastgesteld moeten worden, dat het onderwijs in groote lijnen regelt, maar niet in détails afdaalt. Dit leerplan, met bijbehoorende tabel van lesuren, zal voor alle scholen bindend moeten zijn. Met het stelsel van vakken naar keuze worde voor goed gebroken. Men is in 't algemeen van oordeel, dat dit stelsel niet gunstig heeft gewerkt. Overwegingen van belangstelling geven bij de keuze tusschen deze vakken niet altijd den doorslag — kinderen zijn kinderen — wel echter de overweging, hoe men op de gemakkelijkste manier voor één dier vakken voldoende cijfers behaalt. Zoo ziet men den aanstaanden ingenieur zich op het boekhouden werpen, terwijl de koopman in den dop de mechanica verkiest. Het doet zonderling aan juist uit twee zulke uiteenloopende vakken een keuze te laten doen, tenzij men dit ei van Columbus beschouwe als een eerste zwakke symptoom van een bifurcatie der Hoogere Burgerschool. Is eenmaal de splitsing der school een voldongen feit geworden, dan zal deze noodmaatregel wel spoedig verdwijnen.

Verder dient, zoowel aan A als aan B, een schriftelijk eindexamen met uniforme opgaven, afgelegd te worden. Welke vakken alleen mondeling geëxamineerd zullen worden, is voorloopig een punt van ondergeschikt belang. Wij bedoelen alleen de hoofdlijnen aan te geven! Zoowel aan A als aan B worde examen afgelegd in de wiskunde, de natuurwetenschappen, de talen en de historisch-economische vakken. Aan A zwaarder eischen voor de talen, aan B voor wis- natuur- en scheikunde. Bovendien dient aan B een examen afgelegd te worden in mechanica, biologie en eventueel cosmographie, aan A een examen in het Latijn.

Ik ben nu aan het einde van mijn inleiding gekomen, in enkele stellingen heb ik getracht de hoofdpunten van mijn betoog samen te vatten, wellicht geven zij aanleiding tot nadere bespreking.

Tenslotte spreek ik nogmaals als mijn overtuiging uit, dat niet alleen een doelmatige splitsing ons onderwijs kan verbeteren. De klachten van ouders over overlading, de klachten van het Hooger Onderwijs over het dalende peil der studeerenden zullen blijven, tenzij men de minder begaafden bijtijds een andere richting aanwijst. Dat zal evenzeer in hun belang zijn, als in het belang der school, waarvan de bloei en de goede naam ons zoo zeer ter harte gaan. fk heb gezegd.

Sluiten