Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

JAARTAL 1879

den tegenwoordigen tijd, en met aanwijzing van wat er voor de toekomst uit valt af te leiden.

Inmiddels verscheen Juni 1879 tegen Dr Kuyper's „Leidsche Professoren" van de hand van Dr J. J. van Toorenenbergen een woord van tegenweer onder den titel: Hoe een deel der Dordtsche Nalatenschap verzaakt werd. Dr Kuyper, die toen voor een badkuur in Vichy vertoefde, meldde terstond na de ontvangst van deze brochure in De Heraut (nr. 81), dat hij niet lang na zijn terugkomst uit Vichy, in een open brief aan Dr van Toorenenbergen de enkele opmerkingen hoopte te beantwoorden, die door dezen geleerde ingebracht waren tegen zijn Verweerschrift.

Toch liet dat antwoord nog lang op zich wachten. In de voorrede geeft Dr Kuyper daarvoor vier redenen op. De eerste was, dat zijn arts te Vichy, na afloop der badkuur, een maand volstrekte rust noodig keurde. De tweede, dat in de maanden, die verliepen, de smartelijke keer door den minister Van Lijnden van Sandenburg in onzen politieken toestand gebracht, allen beschikbaren tijd opeischte voor journalistieken arbeid. De derde, dat Dr Kuyper moeilijk nogmaals een apart stuk over zoo splinterige kwestie kon uitgeven, en dus wel wachten moest, totdat zijn Z/erauf-artikelen over dit onderwerp herdrukt waren. En de vierde, dat hij in de laatste weken schier zijn geheele gezin uit de woon- naar de ziekenkamer zag verhuizen, en daardoor hart noch hoofd had om met spoed aan polemischen arbeid door te werken.

Van die dagen van zorgen en spanning kan men lezen in de Herinneringen van de Oude Garde, blz. 53 en 158. In schuiten met op den boeg twee groote plakkaten: Besmettelijke ziekte, Roodvonk, verhuisde de familie Kuyper, één voor één gewikkeld in wollen dekens, primo November van 's-Gravenhage naar Amsterdam.

Nauwelijks daar aangekomen kwam na dit huiselijk tobben en lijden van twee bange maanden, een eindelijk inzinken van Dr Kuyper zelf, dat hem voor weken lang zelfs de correctie van drukproeven onmogelijk maakte.

Eerst in December 1879 verscheen de beloofde open brief aan Dr van Toorenenbergen onder den naam van Publyck Epistel. Daarin wordt gehandeld over de verhouding van de laatste 13 jaren tusschen Dr Kuyper eenerzijds en de Ethischen en Irenischen anderzijds. Veel werd daarin geopenbaard, dat tot dusver aan het publiek onbekend was, en dat nu toch eens

Sluiten