Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1880

28

bekende circulaire van 5 December 1878 Aan de Gereformeerden in den lande (Zie De Heraut, nr 53, en De Vrije, Kerk, 1879, blz. 177—185) en door de brochures: Heb de waarheid en den vrede lief, Open Brief aan Dr A. Kuyper, door L. Lindeboom, en: Een zestal Bezwaren tegen den grondslag der Vrije Universiteit, door H. Beuker.

67. Anti-revolutionair óók in uw Huisgezin. Amsterdam, J. H. Kruyt, 1880.

Een overdruk van 16 Standaard-artikelen uit Januari en Februari 1880, waarin het beginsel van het Anti-revolutionaire Staatsrecht als wortelende in het Huisgezin wordt blootgelegd. Het huisgezin wordt hier ontleed in zijn deelen. Van die deelen de werking aangewezen. Getoond waar het hokte. En de kracht aangeduid, die den goeden loop weer herstellen kan.

Het bad den schrijver zoo dikwijls gestuit, medeburgers te ontmoeten, die voor de „ anti-revolutionaire beginselen op staatkundig gebied" door het vuur liepen, maar onderwijl hun huiselijk leven door de theorieën der revolutie Heten verpesten. En zoo drong de ernst der tijden hem, in deze stille weken eens van het Binnenhof naar de Binnenkamer te varhuizen, om het ons Christenvolk toe te roepen: Wees anti-revolutionair, mits allereerst in uw eigen huisl

Deze artikelen, op wier uitgave men sterk aandrong, verschenen nu niet alleen afzonderlijk, maar ook als Bijlage achter de kleine uitgave van „Ons Program".

68. Souvereiniteit in eigen kring. Rede ter inwijding van de Vrije Universiteit, den 20sten October 1880 gehouden, in het Koor der Nieuwe Kerk te Amsterdam. Amsterdam, J. H. Kruyt, 1880.

Nadat des avonds tevoren Dr Hoedemaker in de Nieuwe Kerk een wijdingsrede had uitgesproken naar aanleiding van de zoo gelukkig gekozen tekstwoorden uit 1 Sam. 13: „En er werd geen smid gevonden in het gansche land Israëls", vond den volgenden middag de plechtige opening der Vrije Universiteit plaats in het Koor der Nieuwe Kerk, welke op verzoek der Regelingscommissie met de meeste bereidwilligheid door de Kerkelijke Commissie en den Kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente was afgestaan.

Sluiten