Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1882

74

Martelaarsboek is. Vandaar de eerste waarschuwing: „Neem dus niet het Martelaarsboek van Bracht, noch ook eenige Martelaarsspiegel, gelijk er zoo vele gedrukt zijn, maar zie wel en deugdelijk toe, dat men u het oude, wel gekeurde, goed Gereformeerde Martelaarsboek in handen geve, onder den titel, die(n) ook déze nieuwe uitgave draagt".

Het tweede gevaar, waartegen de Inleiding waarschuwt, is dat het Martelaarsboek geen heiligenvereering in onze Gereformeerde gemeente invoere.

Een Martelaarsboek is de wondere tentoonstelling niet van wat de vromen vermochten, maar van wat God de Heere in vrome lieden volbrengen kan, in weerwil van hun zeer onvrome ongeloovigheid.

Een goed Gereformeerde zoekt nooit de glorie van het schepsel, zelfs niet op den brandstapel, maar houdt ook bij het knetteren van den mutsaart aan die diepste aller gedachten vast: Den eenig Volzalige alleen de eeret

Ridderus heeft hier te zijner tijd al op geduid, toen hij zoo schoon er op wees, hoe het bloed van den Zone Gods gering zou achten, wie op het bloed der martelaren steunen ging....

En zoo is het, geliefde Broeders en Zusters 1 Juist doordien alleen het bloed des onbevlekkelijken Lams aan de Martelaren de kracht tot hun martelaarschap heeft verleend, staat heel de „wolke van getuigen" als een eenig getuige voor ons, om alles in het schepsel schade, ja drek te achten, wat iets af of toe zou willen doen aan die geheel eenige goddelijke waardij, van wat op Golgotha gestreden èn geleden èn overwonnen is.

Het zou daarom onze martelaren krenken in hun nagedachtenis, indien eenig mensch ooit op hen ging zien, alsof zij iets door hun vroomheden hadden vermocht. Want immers al hunne getuigenissen en godverheerlijkende belijdenissen komen er altijd weer op neer, dat alleen Jezus groot is, en vloeien met alle eeuwen saam in één lofpsalm, in één zieldoordringend Hallelujah voor Hem, wiens bloed alleen ontzondigt.

Ziet dus wel voor u zeiven, ziet wel voor uwe kinderen toe, dat door geen misbruik van het Martelaarsboek de nagedachtenis der martelaren onteerd worde 1

Leest en herleest wat de martelaren in hun doodsnood van Christi bloed beleden hebben, en vinde dat kernachtig, dat tintelend en toch zoo eenvoudig belijden, een dankende echo in uw eigen ziel 1

Sluiten