Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77

JAARTAL 1882

leven stonden. Het antwoord op dit cardinale punt werd in drieën gegeven, al naar gelang bedoeld werd: lo. de vooruitzichten, gelijk die binnen het enge kader van den feitelijken toestand nu reeds voor juiste opmeting vatbaar waren; of wel 2o. de vooruitzichten, gelijk die zich teekenden aan den horizont van gegronde verwachtingen; of eindelijk 3o. de vooruitzichten onzer studenten, gelijk die een gestalte aannemen voor de profetie des geloofs.

Slotsom nu van het eerste onderzoek is, dat binnen het kader van onze feitelijke toestanden, de studenten der medische faculteit met die van de Overheids-hoogescholen zoo goed als gelijk staan; dat ze voor de letterkundige, natuurkundige en rechtsgeleerde faculteiten voor een deel gelijk staan, maar voor een ander deel ongelijk; zoo echter, dat hun niet op één enkel punt de pas algeheellijk wordt afgesneden. Maar dat in onderscheiding van deze vier, de positie allerdroefst staat voor die ééne faculteit, die met het Clericalisme der Synodalen in contact komt, overmits men bij deze zonderlinge Synode stuit op zoo verregaande tyrannie, bekrompenheid en achterlijkheid, dat niet alleen de admissie tot haar examen even despotiek als hermetisch wordt afgesloten; maar ook die examens zeiven, nog steeds beroofd van alle licht der openbaarheid, een werk der duisternis bleven en der geheimzinnigheden spel.

En toch vreemd, nietwaar M. H, terwijl nu de medische faculteit gansch geene, de juridische zeer weinige, de litterarische iets meer, maar de theologische faculteit vooral de grootste bezwaren oplevert, doet zich het zonderling verschijnsel voor, dat het aantal studenten bij deze vijf faculteiten juist in vlak omgekeerde reden . tot de gemakkelijkheid van het ingaan staat. Want immers medici, die er het makkelijkst kunnen komen, hebben we er niet één, en theologen, die letterlijk voor een impasse staan, zie, reeds verdringen ze zich in menigte.

Vervolgens richt spreker den blik zijner hoorders uit het enge kader der feitelijke toestanden naar den breeder horizont der billijke verwachtingen. En dan is het voor Dr Kuyper aan geen twijfel onderhevig, of de Overheid, die nu reeds de studenten der Vrije Universiteit nergens voor een gesloten deur liet komen, zou na niet lange dagen, de deur nog wijder voor hen openzetten. Eerst, naar spreker zich voorstelde, door tot het academisch

Sluiten