Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1883

98

De Irenischen moeten nog aan bet woord komen. Blijkbaar zit deze studie hun wel wat in den weg. Ze dienen toch óf een andere leer omtrent de kerk van Christus op te stellen, óf wel toe te geven dat hun eigen standpunt faalt.

De Kerkelijke Courant plaatste zich vierkant tegenover ons, maar onthield zich van principieel verweer.

Het zonderlingst van alles was de raad van zeker iemand in de Bazuin om het werk noch te koopen noch te lezen. Een soort van Index dus! Tot tijd en wijle we een herziene uitgave zagen verschijnen.

Nu die daarop wacht, beeft, gelijk men uit deze toelichting zien kan, dan nog tijd van bedenken.

Dit zal elk man van helderen zin toch inzien, dat het de aandacht slechts van de hoofdzaak zou afleiden, bijaldien we ons in anticritiek op enkele detail-opmerkingen verliepen.

Dit mag niet om des beginsels wille.

Eerst dient in den kring van wie mééleven en meêspreken uitgemaakt, of de hoofdlijnen in dit werk zuiver loopen.

Dat kan eerst blijken, als de legitimisten eenerzijds èn de Irenischen anderzijds hun tegendenkbeelden zeiven geformuleerd hebben, niet in los opstel, maar in systematisch betoog.

En zoolang dit toeft, dient het geschrift zelf zijn ongestoorde werking te doen.

Niet enkel, dat geve de Heere, om veler kerkrechtelijke denkbeelden te zuiveren, maar ook, zoo Hij het gehengen wil, om de kerkrechtelijke toestanden te helpen verbeteren.

Ten antwoord op een brief van docent D. K. Wielenga zette Dr Kuyper in De Heraut, nr 361, nog nader uiteen, dat de kerkelijke strijd tegen het stelsel van kerkregeering moest gaan.

Maar zoo gevoelt men ook, waarom wij niets verwachten van persoonlijke conflicten, die bij het heerschend laissez aller haast niet kunnen voorkomen; noch ook van een stelselloos rukken aan de keten, wat nooit anders dan een bloedige striem aan de pols achterliet en meer smaad zelfs dan eere over 's Heeren naam bracht; en daarom bijna uitsluitend onze hope vestigen op een afschudden door de kerk als zoodanig van het valschelijk weer opgelegde juk.

Dit neemt natuurlijk niet weg dat er zich incidenten kunnen voordoen, waarop niemand rekent 's Heeren wegen zijn soms zoo heel anders dan onze wegen. Er is een Syriër die den boog spant in zijn eenvoudigheid en Achab valt doodelijk gewond neer.

Sluiten