Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1883

104

4°. dat men o. L het best doet, door zonder eenig rumoer gebruik te maken van de ons thans gewordene vrijheid, om de Gezangen niet te gebruiken;

en 5°. dat de strijd over de Gezangen, nu de dwang wegviel, van te ondergeschikt belang is, om er de harten der broederen om te verkoelen, of er de kerken om te verdeelen.

Ds L. Schouten Hzn te Utrecht, die reeds in 1873 den Gezangenhaat een der kankersoorten had genoemd, waaraan de Hervormde Kerk, met name op de Veluwe, leed, achtte dit vijftal opmerkingen van zulk een verderfelijke strekking voor de gemeente, en in zulk een flagranten strijd tegen hetgeen èn de liefde tot den Heere Jezus Christus èn de hulde, Hem ten allerduurste verschuldigd, gebood, dat hij van stonden aan voor genoemd weekblad bedankte. Een maand later verzocht hij echter De Heraut weer geregeld te mogen ontvangen, hartelijk ingenomen als hij was met de in het nr van 8 Maart voorkomende recensie van de critische beschouwing van Israëls geschiedenis, door Dr J. H. Gunning J.Hzn. Dankbaar voor dezen ommekeer bij Ds Schouten schreef toen Dr Kuyper, nr 377:

O, dat nu heel de Irenische pers eens toonde, dat ze werkelijk voor Gods heilig Woord warm is, en deze Gezangenquaestie eens varen liet, en zich nu eens kloek uitsprak over de Valetons en Wildeboers en Gunningsl Helaas, de kerken in deze landen weten nog niet half, hoe ver ze reeds van den Heere zijn afgeleid.

Intusschen, dat Dr Gunning J.Hzn een onrustwekkend geschrift over de Heilige Schriftuur uitgaf, liet de Irenische pers koud, maar èn de Wageninger, èn het Doetinchems Weekblad èn de Sprokkelaar konden niet nalaten hun groote blijdschap te betuigen over het feit, dat Dr Hoedemaker, hoogleeraar aan de Vrije Universiteit, op Zondag 1 Maart 1884 in zijn vroegere gemeente Veenendaal, bij het opgeven van een gezangvers, had laten uitkomen, dat hij in deze niet harmoniëerde met De Heraut (nr 377).

Naar aanleiding van het vijftal opmerkingen van Dr Kuyper schreef Ds Schouten een Open Brief aan een Vriend, gevolgd door een brochure aan Dr Kuyper: Hebben de Gezangen regt van bestaan in onze Kerk? Ook verscheen in datzelfde jaar 1885 te Middelburg: Een winteravondgesprek over de Evangelische Gezangen. Voorts lichtte J. J. van der Grient, lid van het Amster-

Sluiten