Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

147

JAARTAL 1886

De Contra-Memorie achtte dus, dat er uitnemend wel een voor alle partijen eervolle oplossing te vinden was. Ook de Openbare Brief sprak dit in zijn slotzinsnede uit:

Het tuchtmiddel is door het Classicaal Bestuur gebruikt als zet op het schaakbord van den kerkdijken partijstrijd. Hebben wij dan geen recht om te klagen, en om onze droefenis uit te spreken, dat door zulk misbruik van de kerkelijke rechtspraak en tucht de Christelijke eere der gemeente in opspraak kwam en onze kerk tot eene aanfluiting wordt gemaakt voor hare vijanden? Het Classicaal Bestuur spreekt zelf van een worsteling van partijen. Doch hoe kan de partij bij een uitgebroken conflict daarin tevens rechter zijn? Het had zich, de houding aannemende die het in zijne Memorie doet, van oordeelen moeten onthouden. De voorloopige schorsing die het uitsprak, moge op zijn standpunt als veiligheidsmaatregel goed bedoeld zijn, uit zedelijk oogpunt blijft zij voor eene kerkelijke rechtbank onverdedigbaar en oorzaak van veel kwaad gerucht

Zoo kan dan voortgaan in dit door het Classicaal Bestuur te kwader uur getrokken spoor op niets anders dan verergering van de partijwoede en algeheele kerkverwoesting uitloopen. Een leven in vrede met onze medeburgers, en in eerlijkheid op kerkelijk terrein, is niet terug te vinden, tenzij ijlings dit spoor verlaten worde, en worde teruggekeerd tot de beginselen van heilig en onkreukbaar recht.

Mocht de bemoeiing van uwe vergadering daartoe leiden kunnen, wie zou dan van achteren niet verzoend worden met het informeele feit, dat onze tuchtzaak in uwe handen gesteld .werd?

Deze Openbare Brief nu had althans dit eerste gevolg, dat de Synode, wijl onbevoegd om in deze uitspraak te doen in eersten aanleg, het besluit van het Provinciaal Kerkbestuur vernietigde, en al de op de zaak betrekking hebbende stukken, verzond aan het Classicaal Bestuur, opdat dit Bestuur, zoo noodig, haar zou verzenden naar het Provinciaal Kerkbestuur, om door dit Kerkbestuur in eersten aanleg berecht te worden.

En zoo was men dan op 9 Maart weer precies even ver als op 4 Januari.

Waar echter de Classicale Memorie, onder den titel: Waarom tachtig kerkeraadsleden te Amsterdam voorloopig geschorst ? voor het publiek verkrijgbaar was gesteld, werd nu ook deze ContraMemorie in den handel gebracht maar slechts in een klein aantal

Sluiten