Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1886

148

exemplaren, in folio-formaat Een goedkoopere volksuitgave, in kleiner formaat, met het „Openbaar schrijven aan de Algemeene Synode" zag evenwel in Maart reeds het licht

De lezing van deze beide stukken eischte zeer zeker eenige inspanning, maar stelde dan ook tot een gegrond en welgewild oordeel in staat Met buitengewone krachtsinspanning was het Dr Kuyper en Dr Rutgers gelukt, binnen 'n minimum van tijd een Contra-Memorie samen te stellen, die de classicale glansrijk weerlegde. Zelfs Dr Bronsveld schreef erover in zijn Kroniek: „Wanneer men bedenkt, hoeveel tijd het kost deze stukken aandachtig te lezen, dan moet men hulde brengen aan het talent en de bekwaamheid van hen, die dit alles in betrekkelijk korten tijd hebben weten op te stellen en voor de pers gereed te maken. Wij brengen gaarne hulde niet alleen aan de geestesgaven van de auteurs dezer protest-stukken, maar ook aan den toon, waarin ze zijn gesteld, die over het algemeen waardig is. Hier werd niet uit het oog verloren, dat men op een zeker publiek geen indruk maakt met het gebruik van „dierbare" termen. Hier moesten geen woorden, maar argumenten, gronden aangevoerd worden. Nu spreekt het wel vanzelf, dat er voor het optreden en de handelwijze van Dr Kuyper c.s. iets te zeggen valt; en dat het Classicaal Bestuur geen zwakke plaatsen hebben zou in zijn pantsier, zou ik ook niet gaarne beweren. En een ieder, die de eigenaardige gave der h.h. Kuyper en Rutgers kent, kan wel bevroeden, met hoeveel talent van deze twee omstandigheden] in hun Contra-Memorie is partij getrokken."

89. Kérken-Ordening, gesteld in de Nationale Synode der Gereformeerde kerken te zamen geroepen en gehouden binnen Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Amsterdam, J. H. Kruyt 1886.

Reeds in 1883 liet Dr Kuyper aan het slot zijner groote uitgave van de Drie Formulieren van Eenigheid de „Kerkorde" afdrukken. In de voorrede van die uitgave handelende over het onderteekenen van de Drie Formulieren van Eenigheid als bewijs van instemming met hun inhoud, liet hij daarop toen volgen:

Van de Kerkorde mag dit niet gevergd, omdat wel de beginselen in zulk een Kerkorde neergelegd, duurzaam zijn, maar de formuleering van die beginselen wisselt met de wisselende om-

Sluiten