Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

151

JAARTAL 1886

En dit is, naar ik meen, vrij wel gelukt In het Archief van Prof. Kuyper zal zich deze geschreven preek van ongeveer 28 bladz. nog hêvinden. Het was een zeer welsprekend voorgedragen en „bevindelijke" preek — uitnemend geschikt om de gemoederen tot rust te brengen. Enkele gedachten eruit zijn verklankt in de meditatie, waarmede De Heraut van Zondag 17 Januari '86 aanvangt. Na afloop van den dienst bleven de hoogleeraren Rutgers en De Savornin Lohman nog eenigen tijd met Dr Kuyper rondom de tafel, waarop de Bijbel lag, in gesprek. De kerkgangers merkten dit En schier ieder wendde zich nog even om, om een blik vol liefde en eerbied en dankbaarheid op dit nobele drietal te werpen." A O. Honig in Herinneringen van de Oude Garde, blz. 128.

Een half jaar later sprak Dr Kuyper over „Alzoo zal het onder u niet zijn", 't Was in het lokaal „Frascati". De dienst begon om 6 uur. De deuren werden een uur te voren opengezet. De aandrang was echter zóó groot, dat meer dan één 's morgens met brood en water voorzien van huis was gegaan, den ochtenddienst had bijgewoond, en nu verder den ganschen dag in het lokaal overbleef, teneinde bij de avond-bijbellezing zeker van een goede plaats te zijn. Men keerde dan eerst omstreeks 9 uur des avonds in zijn woning terug, na een afwezigheid van dertien uur.

Want zoo'n preek van Dr Kuyper duurde langer dan twee uur.

Onder den indruk van het pas uitgesproken afzettings-vonnis begon deze bijbellezing aldus:

Zoo is het dan toch ertoe gekomen, M.H.! Gekomen tot wat nog geen jaar geleden geen onzer voor denkbaar had gehouden: Afgezet zijn uw Leeraren, én Opzieners, én Arm verzorgers: afgezet na overgeleverd te zijn door hun eigen broederen.

Afgezet! Ontzet uit ambt en bediening, uit toekomend recht en levenspositie, vijf van uw beste Leeraren, die in niets anders van hun ambtsbroeders verschilden, dan hierin dat ze onverzettelijk vasthielden aan het Woord en minder nog dan zij voor menschelijke ordinantiën wilden buigen.

Afgezet! Ontzet uit kerkelijke ambten en bedieningen heel een breede schare van Opzieners der gemeente, die in niet anders zich van bun voorgangers en ambtgenoten onderscheidden, dan dat ze ijveriger voor het recht des Heeren bij zijn hoogheilig Sacrament en trouwer voor het recht der gemeente tegenover ingedrongen heerschappijen pal stonden.

En Afgezet! Ontzet uit roeping en bediening heel een reeks van Armverzorgeren, op wier inzamelingen en beheeren en uit-

Sluiten