Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

155

JAARTAL 1886

duitsch Qereformeerde Kerk (doleerende). Alvorens tot de prediking over de beteekenis van het Kerstfeest over te gaan, deelde Dr Kuyper mede, dat de Kerk van Amsterdam sedert 8 December op eigen kosten moest leven. Daarom werden de broeders en zusters aangezocht tot ruime offeranden tijdens de godsdienstoefening, thans niet langer „bijbellezing". Eerst met Februari zou met de geregelde inzamelingen aan de huizen kunnen worden aangevangen. De broeders en zusters werden aangevuurd tot standvastigheid in den reformatiestrijd. De zaal was zóó vol dat er geen mensch meer in kon.

91. Dr Kuyper voor de Synode. Eene bijdrage tot de kennis van onze synodale organisatie. Amsterdam, J. A. Wormser, 1886.

De afgezette leden van den Amsterdamschen Kerkeraad werden gedagvaard om te verschijnen voor de Synodus Contracta, ten einde „gehoord" te worden in de aanhangige „tuchtzaak". Zij hadden daartegen echter bezwaar, omdat volgens de vigeerende Synodale Reglementen de Synodus Contracta niet mocht doen wat in de procedure door het Classicaal Bestuur verzuimd was geworden. Zij oordeelden, dat het vonnis van het Provinciaal Kerkbestuur reeds op grond van verregaande ongeregeldheid in de procedure, behoorde vernietigd te worden. Alleen Dr Kuyper, als vertegenwoordiger van allen, verscheen voor de Synode, om in persoon en breedvoerig de redenen, waarom men zich niet liet hooren, te gaan inbrengen.

Einde September publiceerde hij het kort verhaal van zijn wedervaren bij de Haagsche Synode. Deze brochure gaf aan het weekblad De Hoop 2 October 1886 onderstaand genre-stukje in de pen:

Dr Kuyper voor de Synode. Toen wij de aankondiging lazen der brochure, „Dr Kuyper voor de Synode. Eene bijdrage tot de kennis van onze Synodale Organisatie," die juist bij den Uitgever Wormser te Amsterdam, in het licht verschenen is, dachten wij: daar behoort een plaat bij; men moet niet alleen kunnen lezen wat Dr Kuyper tot de Synode heeft gesproken, of zou gesproken hebben, had men hem het woord gegund, maar men moest ook kunnen zien, hoe hij voor de Synodale heeren verschenen is. Een plaat, zulks voorstellende, mocht in deze brochure niet gemist worden.

Sluiten