Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1886

164

in alle ressorten met aller stilzwijgende goedkeuring is gepleegd". Dat het n/ef-vervolgen kracht door gewoonte kreeg. En, heet 't dan:

Noodzaak tot doortasten bestaat er derhalve voor U in geen enkel opzicht; en bijaldien Ge veroordeelt, zult Ge dit uit geheel vrije wilskeus doen. Iets wat ten slotte nog te sterker uitkomt, zoo Gij let op den stand der quaestie, wat het ons voorgeworpen vergrijp betreft.

De weg om niet te veroordeelen staat U dus open. Geen slagboom van het strafrecht verspert dien. Uw eigen rechtsusantiën en kerkelijke jurisprudentie maant dat Ge dien in zult slaan. Kieschheid teekende U op dien weg het spoor. En kundige rechtsgeleerden boden zich U op dien weg aan als betrouwbare gidsen. Te veroordeelen behoeft Ge dus in elk geval niet.

En verder:

Maar dan gaan we ook verder en houden in de tweede plaats staande dat Ge, zelfs op uw eigen standpunt, ons ook niet moogt veroordeelen, en dat desalniettemin het kerkelijk doodvonnis over ons uit te spreken, proeve leveren zou van een even roekeloos als onverantwoordelijk bestaan.

Zoo behoeft Ge ons dus niet te veroordeelen, en Ge moogt het niet doen, en beide deze overwegingen leggen we voor Uw geweten, niet alsof we U om vrijspraak smeekten, maar om te voorkomen dat dit kwaad niet geschiede in Israël.

Ook al boodt Ge ons er de gelegenheid toe aan, wij mogen U om geen gratie vragen.' Het hoofd in den schoot leggen kannen we niet. Dit zouden we dan eerst mogen, zoo Gij beginnen wildet met als Synode onzer Kerken bet hoofd in den schoot te leggen voor onzen Koning en Heer. Maar zoolang Gij verklaart dit niet te kunnen, staat onwrikbaar ons non-possamus tegen het uwe over, en mogen we de hoogheid niet eeren van wie in onze Kerken zitten gingen op den souvereinen Troon van Hem, dien God zelf als Koning over ons gezalfd heeft

Tenslotte wordt het nogmaals duidelijk uitgesproken, dat de B.B.

in alle bijzaken en met name in alle Beheersregeling tot alle eerlijke schikking bereid, slechts op één punt de koorden onbeweeglijk strak moeten houden, die in het niet kunnen nemen van vrede met een Kerkverband, dat anders bindt dan naar de autoriteit van Oods Heilige Schrtfture.

Sluiten