Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

169

JAARTAL 1886

schap staande, en als nog van Christus' wege tot de verzorging van Zijn armen geroepen, vragen we daarom van onze niet kerkelijk ontzette medebroederen in de Bediening, zoo hier als elders, dat ze deze onze heilige Bediening onverkort en onvoorwaardelijk om Jezus' wil erkennen willen; vragen wij van de geloovigen der kerk van Amsterdam, dat ze door tegemoet komende liefde ons deze Bediening duurzaam mogelijk willen maken; en bidden we van onzen Koning zeiven, dien we zoo dikwijls door onze ontrouw hoonden, maar in deze zaak toch in aanvankelijke trouwe gehoorzamen mochten, ootmoediglijk en eerbiediglijk de genade af, dat Hij onze Bediening krachtig make door Zijnen Geest en zoo heerlijk in de harten der geloovigen stelle, dat er nog een vrucht door opbloeie tot grootmaking van Zijn ondoorgrondelijke Barmhartigheden.

Aldus gedaan en opgemaakt in de samenkomst van de ontzette kerkeraadsleden van Amsterdam en dóór hen als voor het aangezicht van den Kenner der harten onderteekend.

Amsterdam, 8 December 1886.

Voorts werd onder dagteekening van 16 December 1886 van deze reformatie der Kerk aan de Gemeente kennis gegeven in het hier volgend (verkort weergegeven) Bericht van Reformatie:

Geliefde Broeders en Zusters in onzen Heere Jezus Christus!

Na het lang gerekte kerkelijk proces weer tot handelen geroepen, hebben uwe Opzieners en Armverzorgers het als hun allereersten plicht beschouwd, aan de doodelijke omarming waarmee de Synodale Hiërarchie ook de Gereformeerde Kerk van Amsterdam dreigde dood te drukken, onverwijld een einde te maken.

En zoo hebben we dan geheel deze Synodale opperheerschappij, die in 1816 op wereldsche wijze was ingevoerd;.waartegen uw Kerk reeds destijds op de Classis protesteerde; waarvan ze al deze jaren nooit anders dan schade en schande heeft beleefd; en waarover de geloovigen in deze stad bij dagen en nachten tot God geklaagd hadden, thans eens voor altoos afgeschaft

En gelijk onze vaderen in de eeuw der Hervorming na afschudding van het juk der Pauselijke Hiërarchie, met alle Kerken dezer landen tot de goede, zuivere Belijdenis des Evangelies en een op die Belijdenis gegronde Kerkenorde zijn teruggekeerd, zoo hebben ook wij thans, op hun voetspoor en onder inroeping van den zegen des Heeren, na door afwerping van het juk der Synodale Hiërarchie „bet groote misbruyk in Godes Kerk te hebben afgeschaft," ons weer om datzelfde aloude zuivere Evangelie ge-

Sluiten