Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1886

172

Kome er toch een einde in ons midden aan die wereldgelijkvormigheid, die onder ons roept tegen ons geloof, en ons oordeelt in ons belijden.

Werpe een iegelijk uwer zijn afgoden weg en laat ook de verborgen Terafim in het licht van Gods aanschijn worden gehaald, opdat Hij ze vermalen moge tot assche.

Het moet een weerkeeren in gebrokenheid des harten en met beschaamheid des aangezichts tot den God onzer vaderen zijn.

Alle hoogheid onder ons moet nedergeworpen, en geslecht al wat verheven was; en de Heere alleen moet onder ons groot zijn.

Dan eerst zijn we Gereformeerd!

Deze officieele oorkonden waren „ten dienste van den kerkeraad gesteld door Dr A Kuyper", en werden door hem ook uitgegeven met als motto op het titelblad: Leviticus XXVI: 13 „Ik heb de disselboomen van uw juk verbroken."

Over heel ons land maakten deze opstellen diepen indruk, want ze waren zóó boeiend, zóó roerend, zóó treffend geschreven, dat hier alle gedachte aan slim overleg buitengesloten bleef. Men voelde: hier waren menschenzielen aan het woord, vol van heilig vuur, onder de aanblazing des Heiligen Geestes.

Op de Bekendmaking stelden zich aanstonds een 7000 leden onder den kerkeraad der Nederduitsche Gereformeerde Kerk (Doleerende). En in de lokalen, waar tot nu toe slechts bijbellezingen waren gehouden, werd van nu voortaan de Dienst des Woords weer opgevat, de Heilige Doop bediend en het Heilig Avondmaal gehouden.

94. Uit het Woord. Stichtelijke Bijbelstudiën. Tweede Serie. Derde Bundel. Practijk der Godzaligheid. Amsterdam, J. H. Kruyt, 1886.

Deze bundel, de laatste van de serie]J „Uit het Woord", verscheen op het einde van het jaar 1886. De inhoud is als volgt:

DEEL EEN. Practijk in de Bediening.

I. Ons richtsnoer.

II. De Zending.

III. De saamvergadering der geloovigen.

IV. Rome of Reformatie.

Sluiten