Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

173

JAARTAL 1886

V. Evangelisatie en Separatie.

VI. Bediening des Woords.

VII. Bediening der Sacramenten.

VIII. Mysticisme.

IX. Het zwaard des Woords.

X. De voortgaande verlichting van den Heiligen Geest.

XI. Formulieren van Eenigheid.

XII. Eenparige voet van onderwijzing.

DEEL TWEE. Practijk in den Strijd.

I. Geen niets-doen, maar practijk.

II. Bijzondere last geen practicale regel.

III. Verweerplicht.

IV. Practijk tegenover Satan.

V. Worsteling der natuur.

VI. Gereformeerd, niet Doopersch.

VII. De practijk der vaderen.

VIII. Handhaving van het gezag.

IX. Valsche Ireniek, naar Trigland.

X. Vervolg.

XI. Vervolg.

XII. De droomers en de nuchteren.

XIII. Den strijd des Heeren strijden.

XIV. Reformatie van zichzelven.

XV. Gehoorzamen.

XVI. Weerstand.

XVII. Doorzieken.

XVIII. De eere onzer Hervormers.

XIX. Onze Landhistorie.

XX. Ook hier de wortel der zonde.

DEEL DRIE. Practijk in het Lijden.

I. Geen lijdelijkheid.

II. Uit liefde voor God.

III. Een zielskracht in Gods kinderen.

IV. Zachtmoedigheid.

V. De Man van smarten.

VI. Maranatha.

VII. Ons dragen van het kruis.

DEEL VIER. Practijk in de Oefening.

I. Het vasten in onbruik.

Sluiten