Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

187

JAARTAL 1887

gestelde resolutiën inzake de afwerping van het Synodale juk.

In de eerste resolutie, waarover Dr Rutgers refereerde, betuigde het Congres, dat en waarom de hiërarchische vorm van kerkregeering met het levensbeginsel zelf der Kerk van Christus strijdt. In de tweede resolutie, door Jhr Mr De Savornin Lohman ingeleid, werd de schuld van land en kerk beleden, waardoor desniettemin zulk een Hiërarchie, tot tweemalen toe, eerst in pauselijken en toen in synodalen vorm, onze kerken kluisteren kon. En in de derde resolutie stelde nu Dr Kuyper het Congres voor de vraag, wat tegenover den door God geoordeelden toestand, die hieruit geboren werd, voor al onze kerken eisch van Gods Woord was.

Uit dit referaat citeeren we dit brokstuk:

Om te concludeeren M. H., er blijkt alzoo uit het verloop van dezen strijd, dat door het Amsterdamsch Conflict eindelijk in vlam schoot al de brandstof, die jaren lang beiderzijds was opgehoopt. Dat de worsteling, waartoe dit conflict aanleiding gaf, het hoofdtreffen was, dat nog wel door schermutseling of belegering van afgelegen vestingen, maar niet meer door een beslissenden veldslag kan gevolgd worden. Dat het geding tusschen de Hiërarchie en het Koningschap van Jezus thans zoo principieel mogelijk, op het drieledig stuk: van Kerkbelijdenis en Kerkbestuur en Kerkbeheer tegelijk, is uitgestreden. En dat er, nu elke mogelijkheid beproefd en alle weg afgeloopen en ieder middel uitgeput is, en de Hiërarchie het toch ten slotte aandorst, om, al haar sluimerende boosheid wakker roepend, wie voor Koning Jezus ijverde uit te stooten, opdat zij heerschen mocht, — dat er thans, zeg ik, na dit alles, aan de Gereformeerde Kerken en Ambtdragers en Geloovigen niet anders overblijft dan om met de hulpe Gods in de kracht des Heeren Heeren met één moedigen ruk het juk af te werpen, waaronder deze Hiërarchie ons tot hiertoe had gekromd.

Had de Kerkeraad het hoofd voor de Synode, insteê van de knie voor Koning Jezus willen buigen, met eere zou de Hiërarchie ons gekroond hebben. En wie onzer nu nog door een gang naar dit Synodaal Canossa den gang naar Golgotha ontwennen kon, vond morgen zijn gratie en pardon en absolutie gereed. Maar omdat onze Koning in onze consciëntie heerschte, en, door dien prikkel aangevuurd, een iegelijk onzer riep: „Liever afgezet en ontzet en er uitgezet, dan Hem te verloochenen /" daarom is de verbolgenheid dezer machtigen dan nu ook in woede tegen

Sluiten