Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1887

192

in de schoonste harmonie. Door den mensch, helaas 1 deze orde verstoord en nu uit het kostelijk erts van het aardsche vaderland wapenen gesmeed tegen het hemelsche. Dit goddelooze streven duidt de Schrift aan met den naam „wereld". Niet het vaderland, maar de wereld ligt in het Booze (1 Joh. 5 : 19). Doel van het verlossingswerk is niet, om ons uit ons vaderland te trekken, maar uit de tegenwoordige booze wereld (Gal. 1 . 4).

Bestemd om te dienen tot een bolwerk tegen die wereld leert de historie, hoe door des menschen schuld het aardsche vaderland in den stroom der wereld meê afdreef.

Even gelijk Gods ordinantie was: „met het lichaam tegen het van Hem gevloekte vleesch", maar de mensch dien zegen in een vloek omzet, door vleesch en lichaam te vereenzelvigen, zoo ook wordt door de menschelijke boosheid het aardsche vaderland misbruikt, om den geest der wereld te doen zegevieren.

In naam van het vaderlandsche belang woedden Frankrijks koningen tegen den Hugenoot en de Alva's tegen onzen eigen landzaat. Maar ook, al wierd dit uiterste gemeden, niet minder werkt diezelfde zonde overal, waar het vaderland met al zijne instellingen aan wet en rechtspraak, wetenschap en kunst, cijns en tribuut niet bloeit tot Gods eere; waar naar Locke's woord de godsvrucht slechts dienst doet „ter uitwinning van rijkspolitie"; waar men de Staatsmacht als het hoogste vereert

Dan noemt de keizer van Rome zich Divus; dan wordt in onze dagen alle menschelijke zelfstandigheid aan het belang van den Staat ten offer gebracht; dan heeft men telkens het dilemma: bukken voor den hoogen God of voor de wet van den Staat. En voor die keuze gesteld, ziet ge de zonen van hetzelfde vaderland in drie groepen uiteengaan.

Hier de vereerders van den almogenden Staat die geen hooger en beter vaderland meer kennen.

Daar de mannen en vrouwen, die door foltering noch martelisatie werden afgehouden om, met brandende liefde voor hun aardsche vaderland, toch van hun hope op een beter vaderland te getuigen.

En daartusschen de Gallio's, de GamaliëMs, de Erasmussen, half het aardsche, half het beter vaderland.

En nu, bij den. feilen strijd tusschen die drie, blijve ons dit altijd diep in het harte gegrift: „De oorzaak, waardoor de booze geest zoo machtig kon worden, moet bovenal bij ons gezocht die na ons jubelen van het beter vaderland, toch weer wereldgelijkvormig werden."

III. Bij die botsing beide naar Oods Woord te waardeeren. De vraag is hier: wat regel bepaalt naar luid van Gods Woord in dezen strijd uw gedragslijn? En dan staat onder Christenen dit

Sluiten