Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

225

JAARTAL 1888

Deel II hield in een eersten bundel Tractaten uit de Politica Eccleslastica van Oijsbertus Voetius, en werd uitgegeven door Dr F. L Rutgers.

Deel III was een vervolg op deel II en bood een anderen bundel Tractaten, nu uitgegeven door Dr Ph. J. Hoedemaker.

Dit IVe deel biedt weer een geheel andere groep uit Voetius* werken, Lw. een bloemlezing uit zijn Dogmatische Opstellen. Het werd uitgegeven en met een voorrede voorzien door Dr A. Kuyper. Uit de vijf quarto deelen van Voetius' Theologische Dissertatiën had hij hier n.1. een reeks der gewichtigste uitgezocht Tevens nam hij in de voorrede den completen catalogus op van de onderscheidene dogmatische opstellen, die Voetius uitgaf. Dit had dit voordeel, dat wie Voetius zelf niet bezit, slechts dit deel der Bibliotheca Reformata behoefde op te slaan, om aanstonds, bij elk punt van studie, te kunnen zien, of hij bij Voetius ook licht kon vinden.

De voorrede van Dr Kuyper is gedateerd: Januari 1888.

De catalogus van Voetius' opstellen, in § 4 der voorrede opgenomen, is van de hand van den heer Ch. Hunningher, later Nederlandsch Hervormd Predikant te Amsterdam, destijds huisgenoot van Dr Kuyper.

In Herinneringen van de Oude Garde, blz. 79, verwijst Hunningher naar deze voorrede om zijn bewering te staven dat Kuyper onberispelijk Latijn schreef.

Voorts voegt hij er aan toe, dat Dr Kuyper deze taal ook vlotter en vloeiender sprak dan zijn toch in die taal geverseerde collega voor 't Orieksch en Latijn, Prof. Dr J. Woltjer. Voor een deel was dit, volgens Hunningher, wel hieraan toe te schrijven, dat Dr Kuyper, als hij zich even vergiste, die taalfouten niet angstvallig corrigeerde, maar dóórsprak, terwijl Prof. Woltjer, zuiver Ciceroniaansch Latijn sprekende, ook de kleinste vergissing nauwkeurig corrigeerde. Maar, ook van deze omstandigheid afgezien, was het gemak, waarmee Dr Kuyper die taal sprak en schreef, bewonderenswaard. Men bewaart van hem ook brieven en briefkaarten, alle in even schitterend Latijn geschreven. En ook de voorrede voor deze uitgave van Voetius' opstellen levert daarvan een proeve.

Uit het feit, dat de Bibliotheca Reformata onder haar in teekenaren hier te lande nog geen 120 predikanten telde, terwijl er toch minstens 2000 in ons land waren, leidde Dr Kuyper af, dat

Kuyper BibL 15

Sluiten