Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

261

JAARTAL 1889

reeds daarom mank gaat, omdat men in het gezin niet, als in den Staat, Joden, Roomschen, Remonstranten, Atheïsten, Calvinisten, Lutherschen enz. bijeen vindt; en 2e. dat, zoo er in één gezin meerdere „gelooven" zijn, een goed huisvader hiermee wel ter dege rekening moet houden. En voegt Dr Hoedemaker er dan bij:

— „ Wij zeggen: eerst als de huisvader zich aan Gods Wet houdt, kan hij deze verschillende behoeften en belangen recht laten wedervaren."

dan kan hij veilig die cursiveering van het wij achterwege laten, want natuurlijk bedoelt ook Dr Kuyper, evenals elk anti-revolutionair, dat juist Gods Wet de gedragslijn voorschrijft, die bepleit wierd.

Natuurlijk was hiermee het principieele vraagstuk aangaande de roeping der Overheid niet au fond behandeld. Maar daaromtrent had Dr Kuyper reeds aan het eind van „Onnauwkeurig" geschreven: „Niets zal mij aangenamer zijn, dan, zoodra tijd hiervoor beschikbaar komt, nader op de verhouding van den Staat tot de Kerk in te gaan; maar dit kan niet binnen de beperkte ruimte van een vlugschrift geschieden,"

113. Scolastica, of 't geheim van echte studie. Amsterdam, J. A. Wormser.

Als pro-Rector aan de Vrije Universiteit op Woensdag 18 September 1889 geroepen om de lessen voor den nieuwen cursus te openen, sprak Dr Kuyper toen over wat de ouden de disciplina scolastica noemden. Het was hem daarbij te doen om het geheim van echte studie voor de studenten te ontsluieren.

Als eenvoudige „toespraak" is deze rede een juweeltje van het echte water. Echt studentikoos en tegelijk hoogst ernstig spreekt de Professor hier tot studiosi over den stand der studeerenden en geeft hij hun behartigenswaardige wenken met het oog op hun volgend leven als leiders des volks.

Ziehier een enkele proeve:

Er ligt in de wetenschap drieërlei heerlijks; ze brengt een verborgen heerlijkheid Gods aan het daglicht; ze geeft u een heilige genieting in het opdelven zelf van het goud, dat in Gods Schepping schuilt; en ze gunt u de eere, om den adel en den welstand van het menschelijk leven te verhoogen. En wat zoudt

Sluiten