Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

265

JAARTAL 1889

Na de kerstvacantie.

a. Kerkgeschiedenis: generale repetitie.

b. zTrVueA-repetitie.

c. Dogmatiek-genexale repetitie en nieuw: locus demagistratu en de novissimis.

d. Encyclopaedie, die nu eerst kan begrepen worden.

Candidaatsexamen I

Vierde jaar.

a. Symboliek.

b. Dogmengeschiedents.

c. Controvers.

d. Patristiek.

e. Inleiding op O. en N. Testament.

f. de Ambtelijke vakken.

In die vier jaren een telkens gelijk pensum. Het schijnt wel of het 't eerste jaar minder is, maar men werkt gaandeweg gemakkelijker en spoediger.

Behalve deze indeeling geve men zich als theoloog gedeeltelijk alle vier jaar aan oorspronkelijke stukken. Dit kan niet overdreven. Breede studie der Patres is niet mogelijk. Het is dringend noodzakelijk (op beperkte wijze) met de theologische litteratuur persoonlijk kennis te maken. Een handboek geeft niet genoeg. Liefst zich beperken tot één pater, één scholastiek, één reformator, één Gereformeerd theoloog.

Als pater liefst Augusttnas. Op hem is de Gereformeerde lijn verder getrokken. Men moet in hem thuis komen, men vatte zijn terminologie, klankenstrijd, dan komt er klare historische helderheid. Van de patres apostolici vóór Augustinus is weinig lectuur.

Een volledig exemplaar van Augustinus is niet goed te krijgen. Ed. Plan tij n (f 11.—) niet zoo heel goed, is gemakkelijk te vinden in België, bij Koch te Antwerpen, op verkoopingen van pastoorsboeken.

Als scholasticus alleen Thomas van Aqutno: summa theologica. Het is te Parijs 1841 uitgekomen in twee deelen. Petrus Lombardus geheel en summa theologica van Thomas van Aquino misschien pl.m. f 15.— in quarto. Groote editie ver over de f 100.—. Men heeft van zulke dingen zijn geheele leven plezier. Ook hiervoor catalogus bij Koch te Antwerpen aan te vragen. Er zijn soms boeken die bij ons thuis behooren, verdwaald naar België.

Reformatoren.

Ie. Calvijn ed. Baum, Cunltz en Reuss is f 500.— nog niet klaar. 2e. Schipper ed. (Schippersvignet) bij ons f 50 — geworden in plaats van f 70.—. In Engeland goedkoop. Bij ons klimt een

Sluiten