Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

271

JAARTAL 1889

d. Hcppe. Dogmatik der Evang. Ref. Kirche; later ook Dogmatik des deutschen Protestantismus.

e. Ebrard. Christliche Dogmatik. Uit tateren tijd:

Villmar (Luth.); krasse scherpe oppositie tegen Vermittl. theologen, die pantheïstisch zijn. Hij haat de Gereformeerden met een volkomen haat. Dit vergeven wij hem met Gereformeerde goedmoedigheid. Hij stelt tegenover de theologie der Phrase de theologie der Thatsache. Orthodoxe dogmatici uit den tateren tijd. Hodge (2 dln.) Philippi (8 dln.)

14. Kerkgeschiedenis. Kurtz gewoon.

Heppe. Gereformeerde Kerkgeschiedenis. Hij heet Gereformeerd, maar is Arminiaan en Sociniaan; is niet op de hoogte. Kurtz 1. Handbuch der allgem. Kirch. Gesch. (groote).

2. Lehrbuch (2 kl. dln).

3. Lehrbuch fur höhere Lehranstalten. Niet voor theologen bedoeld, maar voor gymnasiasten, enz.

15. Symboliek.

Gereformeerde Confessies: Nlemeyer, Syntagma Confessionum. Luthersche Confessies: Francke, libri Symbolici ecclesiae lutheranae. Roomsche Confessie. Goedkoopste editie: Concilie van Trente, Catechismus en Libri Symb. eccl. Cath. Göttingen 1846, 2 dln 8°.

16. Controvers.

Naslaan gewoonlijk: Hoornbeek: Summa controversiarum (niet om te bestudeeren).

17. Dogmengeschledents. Schwetzer, 3e dr.

18. Practica. Zeschwitz. System der pract. Theol. wel Luthersch standpunt maar degelijk en niet te ongeloovig. Leipzig 1876.

Voorts:

Bijbelsch Woordenboek (Moll, Veth en Domela Nieuwenbuis). Bij allerlei ongeloovigheden veel wetenswaardigheden. Beter: Duitsch werk in 2 dln „Biblisches Wörterbuch" f 14 met platen.

Conversations lexicon. Men kan niet van alle dingen iets weten. Brockhaus geeft van alles (laatste ed. f 60.— mooi gebonden; maar langs een zijweg door boekhandelaren f 20.—) Catalogi voor f 60.— enz.

Een nieuwe editie zal dezen doen dalen tot f 20.—

De vorige f 10.— Daarvoor een van f 6.—

Toch zijn er veel dingen, waarover geen nieuwe ontdekkingen zijn geschied en dus de oudste ed. even bruikbaar als de nieuwste.

Sluiten