Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

277

JAARTAL 1889

Het is bij Wormser te Amsterdam verschenen, laat zich gemakkelijk lezen en begrijpen, is van niet al te grooten omvang en van een blijvende waarde.

En in de Zuid-Hollandsche Kerkbode, 12 April 1890, schreef Ds Sikkel:

Dit boek verdient de aandacht en ernstige overweging van allen, die lust hebben den Heere te vreezen. Vinde het vele koopers en lezers.

Na de beteekenis van den Sabbath, gelijk die overeenkomstig Oods scheppingswerk, door den Heere voor den mensch werd ingesteld, te hebben ontwikkeld, maakt de schrijver ons uit Oods Woord de beteekenis van den Sabbath voor den gevallen mensch en voor den mensch onder het genadeverbond duidelijk, zoowel vóór als in en na de komst van Christus in het vleesch. Hij doet ons het oordeel en de praktijk der Kerken door de stem der historie vernemen. En leidt ons in de oplossing van het vraagstuk van den Sabbath met betrekking tot de praktijk van ons eigen leven. Voor het persoonlijke leven, voor het gemeenschappelijke leven, voor het kerkelijke leven, voor het burgerlijke leven. Zoowel de roeping der Overheid, als de taak der kerkelijke discipline tegenover den Sabbath worden hier besproken.

Als de Sabbath hier geopend wordt, komt U de liefelijke geur en de godverheerlijkende ruste als uit het paradijs, ja als uit den hemel tegen. Weer bloeit de kroon schooner voor uw oog op het hoofd des Middelaars; de ziele, die Hem mint, wordt verkwikt; en de belofte, om in de eeuwige ruste in te gaan, wordt dierbaarder voor het harte. Maar de Dag des Heeren hier beneden wordt ook weer de schoonste der dagen. Het formalisme sterft; Oods ordinantie doet haar kracht voelen; en jong en oud worden er door gezegend.

Brenge de Heere Nederland nog eens weder tot waardeering van de gave, die Hij in den Sabbath schonk. En leere Hij ons volk ook nog eens danken voor de gave, die Hij gaf in den verlichten schrijver van dit Tractaat

In De Heraut van 4 Mei 1890 werd een hinderlijke vergissing, die in de eerste oplage met de pagineering plaats greep, alsnog hersteld.

Sluiten